Får en viktig roll med energieffektivisering i dansk framtidsinriktad matbutik

I staden Nordborg i Danmark är Danfoss i färd med att bygga en av världens mest energieffektiva livsmedelsbutiker. Aneo Retail kommer att bistå med design och vidare drift av infrastrukturen för kyl/frys, ventilation och värme.

Butiken kommer att bestå av de mest energieffektiva kyl- och värmeteknikerna från Danfoss, samt ett testcenter och ett showroom där du kan testa tekniken.

Totalt operativt ansvar och energiprestanda

Aneo Retail (tidligare Ohmia Retail) kommer att tillhandahålla Solution-tjänsten till denna butik. Tjänsten innebär att Aneo tar investeringen i utrustningen, och säkerställer ytterligare energieffektiv och säker drift samtidigt som kunden abonnerar på tjänsten.

I designfasen kommer Aneo Retail att bistå med teknisk projektexpertis för de energikrävande komponenterna.

Det innebär att vi i byggskedet är med och kontrollerar alla beräkningar och systemskisser, vi är med i uppstarter och funktionstester, samt att vi kvalitetssäkrar inkomna anbud, säger Kjetil Larsen, CEO i Aneo Retail International.

Vidare kommer Aneo Retail att spela en nyckelroll för att upprätthålla energibesparingen genom att driva infrastrukturen effektivt, och säkerställa stabila temperaturer i kylar och frysar och lokaler, samt säkerställa ett bra inomhusklimat för butikens anställda och kunder. Avtalet har en löptid på 10 år.

För kunden innebär långa avtal om utrustningen mer förutsägbarhet i kostnader och lägre utrustningsrisk.

Läs mer om vår Solution-tjänst här

Första projektet i Danmark

Aneo Retail och Danfoss har nyligen etablerat ett Joint Venture på den svenska marknaden. När Danfoss nu startade etableringen av den nya byggnaden i Danmark var det naturligt att presentera en sådan lösning för detta projekt med det lokala Coop-teamet Bals, i Danmark.

Aneo Retail etablerade nyligen ett joint venture med Danfoss, Aneo Retail Sweden AB, för att fokusera på den svenska marknaden.

Kjetil Larsen Foto: Danfoss

Vi förklarade fördelarna med vår tjänst: att den är förutsägbar och lätt att budgetera på kostnadssidan. Det finns inga förskotts- och avskrivningskostnader och vi säkerställer drift och underhåll, lägre energiförbrukning och att temperaturer övervakas hela tiden, säger Larsen.

Är friare til att investera i andra projekt

Enligt Larsen ser kunden att energikostnaderna och inköpspriserna förändras mycket. Bals driver även flera OK-bensinstationer och investerar kontinuerligt i andra verksamheter och ser då ett stort värde i att satsa sina pengar på annat än att binda upp dem i infrastruktur.

Ett växande intresse för våra lösningar nu

Kjetil Larsen säger att det finns ett växande intresse för Aneo Retails koncept och att det är mycket större nu än vid starten:

Det finns en större förståelse för vår tjänst "energy as a service" nu när vi varit ute och besökt flera kunder. Vi märker att det finns en trend på marknaden. Allt fler aktörer som skaffar kapitalintensiva produkter går bort från att äga, till att köpa tjänster, säger Larsen. Till exempel Phillips som erbjuder belysning och drift av dessa på flygplatser som en tjänst.

Aneo har fått mycket bra feedback från kunder. Det har också lett till fler förfrågningar från nya kunder.

För att kunna konkurrera inom dagligvarubranschen är man beroende av att hålla nere driftskostnaderna. Tjänsten bidrar till besparingar i verksamheten, på energiförbrukning och service, men också i form av tid som butikens anställda lägger på larm och felsökning i vardagen. 

Anläggningarna börjar bli tekniskt komplicerade och det är krävande för handlaren och personalen att hålla sig uppdaterade och driva utrustningen effektivt, förutom att driva butiken.

Genom att optimera driften minskar Aneo också slitage och förlänger livslängden.

För varje år man lyckas förlänga livslängden på sådan utrustning i en butik slipper man 400-500 000 NOK i avskrivningskostnader, säger Larsen. 

Energieffektivisering och de besparingar det innebär kommer också väl till pass med de ökade och starkt varierande elpriser vi ser nu, menar Larsen, samt höjda räntor och svagare köpkraft som väntas i framtiden. 

Komplicerat system

Det finns många utmaningar förknippade med att installera och använda alla komponenter i systemet. Det kräver tvärvetenskaplig kompetens inom kyl/frys, ventilation och användning av tilläggsvärme. Komponenter måste samverka för att uppnå önskad effekt och du behöver ett system som både kan övervaka och larma vid incidenter. Fel i dimensionering och design leder till ineffektiv drift. Aneo Retail går in i ett tidigt skede och lyckas sedan sålla bort fel innan de uppstår.

Det viktigaste att göra för att få en anläggning att gå optimalt är att designa rätt så att kompressorernas prestanda och butikens kylbehov står rätt i förhållande till varandra. Kompressorerna ska kunna regleras efter det kylbehov som alltid är gällande för att systemen ska kunna drivas med stabila sugtryck, säger Kjetil Larsen.

Om man dimensionerar fel eller installerar kompressorer med för hög prestanda får man problem med att hålla rätt tryck, systemen får en svagare verkningsgrad. Det är också viktigt att sätta upp anläggningarna med god styrning och automation för att reglera och säkerställa energieffektiv drift och samtidigt övervaka alla funktioner.

Förutom att assistera under hela byggskedet tar Aneo en slutbesiktning där testning utförs och ett komplett funktionstest utförs innan systemet tas i bruk. Aneo går igenom leveransen från A till Ö, gör finjusteringar tillsammans med entreprenörer som har levererat utrustning och ser till att kunden har fått det de betalat för.

Hållbarhet

Slutanvändare fokuserar på hållbarhet. De både förväntar sig och ställer större krav på de platser de lämnar sina pengar. Att ha en partner som har kompetens och fokus på konsumtionsminskning, som följer regelverk och uppfyller kraven på hållbarhet är värdefullt. När du kan dokumentera och bevisa att du ligger inom miljö- och klimatmålen kommer det att bidra till att stärka butikens anseende och trovärdighet.

Butiken i Nordborg kommer att ingå i ett större område med energieffektiva och hållbara byggnader i Danmark, och är en del av Danfoss mål att bevisa effekten av energieffektivitet på klimat och miljö. Genom ett separat testcenter i butiken kommer Danfoss att kunna testa ny teknik och komponenter.

Vi ser fram emot att samarbeta med Danfoss och Coop Danmark i detta framtidsinriktade projekt, och verkligen få se hur energieffektivisering kan påverka klimatmålen, säger Kjetil Larsen.

Läs hur Aneo Retail arbetar med hållbarhetsmålen

Production environment