Vårt miljöarbete

Världen står inför flera stora utmaningar och klimatförändringarna har – med rätta – fått mycket uppmärksamhet. De senaste åren har dock behovet av större fokus på natur och miljö lyfts fram av bland annat IPBES och WWF. Deras rapporter har riktat uppmärksamheten mot människans mycket negativa inverkan på den biologiska mångfalden och naturens tillstånd världen över.

Allt färre individer och minskad biologisk mångfald leder till kraftigt försämrad resiliens och därmed ökad risk för permanenta skador på ekosystemtjänster som vi är helt beroende av. 

IPBES betonar att förändringarna i världens ekosystem utgör en lika allvarlig utmaning för mänskligheten som klimatförändringarna.

Det innebär att vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt: vi måste värna om naturen på ett hållbart sätt samtidigt som vi minskar utsläppen.

För oss är det inget nytt att ta hänsyn till natur och närmiljö i vår verksamhet, men det har fått förnyat fokus genom ovan nämnda rapporter. Naturen och vår närmiljö är därför en lika viktig del av vår värdegrund i all vår verksamhet.

Vi är medvetna om att all vår verksamhet har en direkt eller indirekt påverkan på naturen i form av antingen mark- eller resursanvändning. Därför har vi ett stort ansvar att kartlägga konsekvenserna av våra val så att vi på bästa sätt kan minimera de negativa konsekvenserna av våra ingrepp i hela värdekedjan.

Production environment