Hälsa, säkerhet och trygghet

Personsäkerhet kommer alltid först

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet

Vårt mål är noll arbetsrelaterade olyckor, personskador och sjukdomar.  Personsäkerheten ska komma i första hand för allt vi gör, och vi ställer samma krav på våra leverantörer.  Vår ståndpunkt är att alla olyckor kan förebyggas genom systematiskt säkerhetsarbete.

En grundläggande princip i allt arbete som har med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet att göra är att det ska bedrivas systematiskt och långsiktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga olyckor, personskador och arbetsrelaterad sjukdom.

Målet om noll arbetsrelaterade olyckor, personskador och sjukdomar är en del av våra attityder och handlingar. Vi har ett starkt fokus på ständiga förbättringar, och vi vill lära oss av våra oönskade incidenter.

En god arbetsmiljö är grundläggande för att värna om våra medarbetares hälsa, samt för att möjliggöra en säker arbetsplats och engagerade medarbetare.  Vi ser till att åtgärder vidtas för att säkerställa en acceptabel kvarstående risknivå. Alla våra anställda har tillgång till företagshälsovård.

Säkerhet

Vårt mål är att förebygga, upptäcka, hantera och reagera på alla oönskade säkerhetsincidenter. Vårt säkerhetsarbete ska säkerställa att vi kan nå våra mål.

Även om säkerhet är ett linjeansvar är individens beteende och agerande avgörande för att vi ska lyckas. Alla som arbetar på eller för Aneo har därför ett eget ansvar att hjälpa till att skapa och upprätthålla en godtagbar säkerhetsstandard.

Vår förmåga att skydda våra medarbetare, tillgångar och verksamheter är avgörande för vår existens och för att vi ska lyckas med vår företagsverksamhet.

Vi tar ett helhetsgrepp när det säkerhet uppdelat i tre olika områden: fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet.

Fysisk säkerhet

Handlar om att skydda våra medarbetare samt förebygga och hantera skadegörelse, stöld, spionage och liknande på våra anläggningar.

Personalsäkerhet

Handlar om att skydda oss mot dem som utnyttjar legitim åtkomst till våra system för otillåtna ändamål.

Informationssäkerhet

Handlar om att säkerställa konfidentialiteten, sekretessen och tillgängligheten för vår information.

Krishantering, kontinuerlig affärsverksamhet och beredskap

Vår krisberedskap har utformats utifrån externa krav och de krav vi ställer på oss själva. Med krisberedskap avses åtgärder för att förebygga, begränsa eller hantera oönskade händelser och kriser som kan uppstå i all vår verksamhet. För oss handlar krisberedskap därför om att upptäcka, larma, vidta åtgärder,
normalisera och utvärdera.

Huvudsyftet är att förhindra eller minska materiella skador, personskador och annan påverkan på människor, yttre miljö, produktion och drift, information, ekonomiska tillgångar och anseende.

Prioritetsordning för hantering i krissituationer:

  1. Liv och hälsa
  2. Yttre miljö
  3. Företagets tillgångar och värdeskapande
  4. Anseende

Vi har ett koncernövergripande ledningssystem som beskriver styrningen av beredskapsorganisationens respons och företagets kontinuerliga affärsverksamhet. Vårt ledningssystem utgår från myndighetskrav, standarder, god branschpraxis och våra egna interna krav.

Koncernens krisberedskap är en 24/7/365-lösning och nödtelefonen fyller en mycket viktig funktion för mottagningen och hanteringen av larm.

Production environment