Bærekraft i varehandelen

Lønnsomt å gå for bærekraftige løsninger i varehandelen!

Vi tar et helhetlig ansvar for energiinfrastrukturen og sørger for at de energikrevende komponentene blir driftet optimalt og i samspill med hverandre. Utstyret blir kontinuerlig overvåket og styrt.

Dette bidrar til at:

  • Utstyret får lengre levetid
  • Redusert risiko for havari og matsvinn
  • Et betydelig lavere energiforbruk.

Vår finansielle løsning med abonnement bidrar dessuten til en raskere utskiftning av miljøskadelig utstyr og frigjør kapital til andre miljøtiltak.

Bærekraftig verdi for kunden

Raskere utskiftning av miljøskadelige kjølemedier

Redusert risiko for havari og matsvinn

Lavere energiforbruk, mer overskuddskraft

Frigjør kapital til andre bærekraftstiltak

Energy as a Service – vårt abonnementkonsept

Vi ønsker å bidra til en raskere omstilling i dagligvarebransjen. En helhetlig abonnementstjeneste, der kunden slipper å ha dyre utstyrsinvesteringer i sin balanse, minker terskelen for oppgradering til mer miljøvennlig energiinfrastruktur i butikkdrift.

En vesentlig miljøsynder i dagligvarebransjen er klimagasser, HFK-gasser som lekker fra kjøle- og fryseanlegg i butikkene. Utskiftning av anleggene til CO2-aggregater reduserer utslippsmengden, men dette er en betydelig investering, og kan komme i konflikt med andre investeringer som vurderes.

Aneo Retails energitjenestekonsept går ut på at vi tar over ansvar for nytt og gammelt utstyr, og sørger for god drift videre. Kunden unngår da større investeringer og man får raskere oppgradert butikkene.

 

Les mer om vår abonnementstjeneste

Samfunnsansvar

Norge er på verdenstoppen i bruk av energi per innbygger. Hele 1,5 % av det totale forbruket kommer fra landets dagligvarebutikker. Samtidig ligger det et urealisert potensial til å kutte en stor del av dette forbruket, en andel som kan erstatte fossil energi i andre energikrevende sektorer.

Kjøl- og fryseanlegg blir en stadig større del av dagligvarebutikkene og anleggene må være påkoblet døgnet rundt. Butikkene bruker mye energi i perioder, der andre forbrukere bruker lite. For eksempel, har de ett høyt forbruk på kjøling av varer når det er varmt ute. Optimalisering av energiforbruk handler mye om hvordan man jevner ut og reduserer effekttopper mellom komponenter i ett bygg. 

Utskiftning av miljøskadelige frysemedier -et myndighetskrav

F-gasser har vært vanlig å bruke i kuldemedier i kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper. De er sterke klimagasser, og lekkasjer fra disse bidrar til å øke drivhuseffekten og dermed global oppvarming. Våre kunder ønsker å benytte naturlige kuldemedier som R744 (CO2) og R290 Propan i alle sine butikker. Vi er godt i gang med å fase ut alle remote kjøle og fryseanlegg som har kuldemedie med GWP høyere enn 150 og som dermed omhandles av F-gass regulativet.

Aneo Insights: dette er f-gasser kort forklart

I Aneo konsernet har vi som mål å finne løsninger for hvordan vi i framtiden kan utnytte fleksibilitet mellom bygg i nabolag, i regioner, og i samhandling med strømnettet for å kunne redusere høye effekttopper og unødvendig bruk av energi. Da kan vi redusere behov for utbygging av mer kraftproduksjon og unngå dyre oppgraderinger av strømnettet. 

På kortere sikt, jobber vi kontinuerlig med forbedring i alle deler av vår virksomhet og forsøker å ta bærekraftige valg der det er mulig.

Bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Vi i Aneo Retail vil bidra til en bærekraftig utvikling, og har valgt oss ut noen spesifikke FN mål som vi ønsker å jobbe bevisst med framover sammen med våre kunder.

Bærekraftsmål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

EaaS reduserer energiforbruk og forlenger utstyrets levetid i butikken

Med en helhetlig tilnærming til energiinfrastrukturen i butikken kan vi bedre drifte komponentene og i samspill med hverandre.

Dette fører til et lavere og mer stabilt energiforbruk, og forlenger utstyrets levetid.  Med vår forretningsmodell bidrar vi til å senke terskelen for utskiftning av gammelt miljøskadelig utstyr.

Les mer om Abonnementsløsningen vår

Bærekraftsmål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Vi bygger bærekraftig energiinfrastruktur

Våre tjenester baserer seg på å finne de beste løsningene til våre kunder. Målet er å redusere fotavtrykk, energiforbruk, driftskostnader, og forlenge levetid på utstyret.

Når vi planlegger og bygger infrastruktur bytter vi ut gammelt med nytt der det trengs, og gjenbruker der man kan.

Vi setter alle komponentene i butikkporteføljen i system og gir kundene et bedre beslutningsgrunnlag til prioritering av nye investeringer.

Les om prosjektering av anlegg

Bærekraftsmål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Løsninger som reduserer risiko for havari og matsvinn

Ett av de viktigste bærekrafts målene til våre kunder er å redusere matsvinn. Vi vil bistå med kontinuerlig overvåkning av frysere og kjøledisker for at maten skal oppbevares med stabil temperatur for lenger holdbarhet og matsikkerhet.

Gjennom å jobbe proaktivt oppdager vi feil i utstyr før de inntreffer, og klarer derfor å redusere uønskede hendelser som havari.

Les mer om våre driftstjenester

Bærekraftsmål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Vi skal bruke vår innkjøpsmakt

Bærekraft er en viktig og naturlig del av vår forretning da våre tjenester bidrar til reduksjon av klimagassutslipp og reduksjon av forbruk.

Vi bytter ut gammelt miljøskadelig anlegg som lekker F-gasser og erstatter det med moderne utstyr.

Samtidig jobber vi kontinuerlig med forbedring i alle deler av vår virksomhet, og forsøker å ta bærekraftige valg der det er mulig, samt bruke vår innkjøpsmakt til å etterspørre mer bærekraftige produkter og leveranser.

Les mer om konsernets bærekraftsarbeid
Production environment