Drift och övervakning

Med kontinuerlig övervakning av kritisk utrustning i butiken upprätthåller vi de goda effekterna av de åtgärder som vidtas samt minimerar risken för haverier och matsvinn. Vi erbjuder energiövervakning, temperaturövervakning och alarmhandtering.

Övervakning av teknisk utrustning, energiförbrukning och temperatur

Vår driftcentral övervakar och kontrollerar temperaturer i alla kylar och frysar samt kylrum. Dessutom hanterar vi varningar, larm och oegentligheter som uppstår i energiinfrastrukturen. Vi ser till att filtrera allvarliga och mindre allvarliga varningar innan vi kontaktar kund och servicepersonal. Vi gör besiktningar och ser till att utrustningen är i sin ordning. Vi kontrollerar att fakturerade kostnader från elbolag och tjänsteleverantörer stämmer överens med våra uppgifter.

Heltäckande hantering

Dagligvaror är ett betydande byggsegment med hög total energiförbrukning. Det mesta går till ventilation/värme i butiksområdet samt kyl- och frysutrustning. Genom att kontinuerligt kontrollera och styra utrustningen i anslutning till varandra kan vi optimera driften genom att minska energitoppar och energiförbrukning. Optimerad drift säkerställer även att utrustningen förlänger sin livslängd.

Byggtekniskt stöd

Vi bistår med vår expertis när det finns behov av uppgraderingar av energiinfrastruktur. Vi utför tillståndsbedömningar på aktuell utrustning och bidrar till upprättande av budgetar och långsiktiga planer för underhåll och uppgraderingar. I samarbete med kunden gör vi en genomförandeplan och inhämtar offerter/budgetpriser.

Rapportering

Kontroll av butikens energiförbrukning

Vårt energiuppföljningssystem, AneoEOS, ger kunden en överblick över hur deras energiförbrukning fördelas i butiken. Allt arkiveras elektroniskt i vår databas och kunden får tillgång till all relevant information om sina byggnader.

Vårt uppföljningssystem erbjuder bland annat:

  • Rapporter
  • Offerter
  • Beställningar
  • Avtal

Viktig korrespondens och alla utförda åtgärder arkiveras och systematiseras i vårt verksamhetsuppföljningssystem.

Alla återkommande besiktningar och planerade uppgifter planeras och dokumenteras med framstegsplaner och budgetar.

Månadsvisa KPI-rapporter baserad på data från vårt operativsystem

Vi skickar ut en månadsrapport till kunderna som ger en omfattande översikt över:

  • Tillståndsbedömning
  • Köldmedium (inklusive läckage)
  • Butikens servicekostnader
  • Utrustningens tekniska skick
  • Energiförbrukning

Det gör det enkelt för verksamhetschefer att följa upp sina butiker och dess resultat samt fatta bättre beslut om åtgärder om det skulle behövas.

Vi arbetar proaktivt genom att övervaka utrustningens prestanda. Vi upptäcker potentiella negativa händelser i förväg och ser till att de inte inträffar.
Production environment