Laddstolpe i samfällighet – Allt ni behöver veta för att komma igång med elbilsladdning

Elbilar fortsätter att öka i popularitet, och denna utveckling för med sig ett växande behov av pålitliga laddstolpar i samfällighet. Det ska vara enkelt, smidigt och framförallt inte behövas någon större initial kostnad som kan utgöra ett hinder för att installera laddstolpe i samfällighet. Vi på Aneo har tagit fram framtidens lösning för elbilsladdning: en trygg och hållbar laddlösning till en fast, låg månadskostnad.

Högaktuellt med elbilsladdning

Omställningen från bensin- och dieselbilar till elbilar är en viktig del i att minska utsläppen, men en av de största barriärerna för att tillåta fler att skaffa elbilar är tillgången till laddning. Vi behöver erbjuda den laddning som elbilsförare behöver, där de är.

Så kommer ni igång med laddstolpar i er samfällighet

Finns det ett behov av laddstolpar?

Innan någonting annat kan ske bör ni undersöka behovet och intresset av att installera laddstolpar i er samfällighet. Några frågor som kan vara bra att ställa är:

 • Har du en elbil eller laddhybrid idag?
 • Har du planer på att byta till elbil eller laddhybrid inom de närmaste 3 åren?
 • Skulle du byta till elbil eller laddhybrid om vi i föreningen gjorde det möjligt att ladda i vårt närområde?

Med denna undersökning bör ni få en klarare bild av det nuvarande och framtida behovet av laddstolpar i er samfällighet. 

Har er samfällighet rätt förutsättningar?

Om ni äger marken där laddstationerna i er samfällighet ska installeras, behövs inget bygglov. Annars krävs överenskommelse med markägaren. Vi på Aneo kan hjälpa er att navigera i dessa juridiska vatten. Vi kan också hjälpa er se över er elanläggning för att undersöka vilken kapacitet den har.

Vad säger ert anläggningsbeslut?

När ni planerar att installera laddstolpar i er samfällighet behöver ni läsa igenom ert anläggningsbeslut för att se vad som gäller för gemensamhetsanläggningen. Det är anläggningsbeslutet som avgör vad som är tillåtet att göra för föreningens verksamhet. 

Ansöka om en omprövning för anläggningsbeslutet

Om ni vill installera laddstolpar men ert anläggningsbeslut stödjer inte detta kan ni ansöka om en omprövning. Denna ansökan görs genom en lantmäteriförrättning. Detta gör ni genom att fylla i och skicka en blankett till Lantmäteriet. För att underlätta processen och öka chanserna för ett positivt beslut är det viktigt att inkludera omfattande och detaljerad information i er ansökan. Här är några viktiga punkter att inkludera:

 • Ändamålet med anläggningen: Beskriv tydligt ändamålet med anläggningen, till exempel installation av laddstolpar för elbilar.
 • Placering och storlek: Ange exakt var anläggningen ska placeras och dess storlek.
 • Deltagande fastigheter: Specificera vilka fastigheter som ska ingå i gemenskapsanläggningen.
 • Markupplåtelse: Om någon av fastigheterna behöver upplåta mark för anläggningen, bör detta klargöras.
 • Färdigställandedatum: Uppge en tidsplan för när anläggningen förväntas vara färdigbyggd.

Efter att ansökan har skickats in, kommer Lantmäteriet att granska den och fatta ett beslut om anläggningsbeslutet får omprövas för att tillåta er att installera laddstolpar på er gemensamhetsanläggning. Självklart stödjer vi er i denna ansökan, och tillhandahåller all nödvändig information för att öka chansen att ansökan godkänns.

Hur ska laddstolparna finansieras? 

Med Aneo slipper ni tänka på detta, då vi äger och finansierar laddanläggningen. Vi står för alla kostnader gällande byggnation, el, nätavgifter, drift, service och försäkring. Er samfällighet betalar istället en låg, fast och förutsägbar summa varje månad; och de boende som behöver en laddstolpe i er samfällighet beställer ett laddabonnemang med en fast mängd kWh, till ett fast månadspris. 

Ni kan alltid köpa ut anläggningen vid ett senare skede om det så önskas.

Viktigt att tänka på!

Samfälligheter omfattas av särskilda regelverk som skiljer sig från dem som gäller för bostadsrättsföreningar, speciellt när det gäller investeringar i laddplatser. Vi på Aneo hjälper er att förstå dessa regelverk och kan guida er genom hela processen så att ni känner er trygga i ert val. Dessutom är det viktigt att vara medveten om kommande lagändringar, vilka syftar till att göra regelverket tydligare och mindre kostsamt.

Om gemensamhetsanläggningar

I en samfällighetsförening täcks kostnader för gemensamma faciliteter som lekplatser, parkbänkar och gatubelysning av föreningen, med kostnaderna jämnt fördelade på dess medlemmar. För att inkludera laddplatser som en del av er gemensamhetsanläggning, måste detta specificeras i anläggningsbeslutet från Lantmäteriet. Det är viktigt att säkerställa att användningen av gemensamhetsanläggningen för laddplatser är tillåtet enligt detta beslut.

Lantmäteriets krav

Vid ansökan om att ändra en gemensamhetsanläggning, kommer Lantmäteriet att justera det befintliga anläggningsbeslutet. I detta beslut specificeras allt som rör den gemensamma anläggningen, inklusive vilka fastigheter som får använda den och om installation av laddstolpar är tillåtet. För att en samfällighetsförening ska få etablera en gemensamhetsanläggning med parkeringsplatser och laddplatser, måste följande krav från Lantmäteriet uppfyllas:

 • Anläggningen måste vara gemensam och tjäna flera fastigheter inom samfälligheten.
 • Anläggningen ska vara till nytta för de boende på både kort och lång sikt.
 • Det ekonomiska och juridiska ansvaret för laddstolparna faller på de fastigheter som använder dem.

Läs mer om Lantmäteriets krav gällande laddningspunkter för elfordon på gemensam parkeringsplats, och Boverkets information om att installera laddstolpar och laddinfrastruktur inom en samfällighet.

Vid oenighet bland medlemmar

Om vissa medlemmar i er samfällighetsförening motsätter sig installation av laddstolpar, kan Lantmäteriet fortfarande godkänna installationen om den bedöms vara av väsentlig betydelse för samfälligheten. I sådana fall kan medlemmar som vill ha tillgång till laddningsmöjligheter bilda en egen sektion för att driva igenom beslutet. Kostnader och ansvar för laddstolparna fördelas då endast på de medlemmar som deltar i investeringen.

Investera i laddstolpar för er samfällighet med Aneo

Att investera i laddstationer för er samfällighet behöver inte vara komplicerat eller kostsamt, med Aneo vid er sida så kan ni enkelt ta steget mot en grönare och smartare framtid där vi sköter allt för att möta samfällighetens laddbehov. Oavsett om ni saknar en laddlösning eller redan har en etablerad kan vi hjälpa er. Vi tar er från där ni är till där ni vill vara – snabbt, effektivt och hållbart. 

Från noll till hållbar med laddstolpar samfällighet

För en samfällighetsförening utan laddstolpar kan tanken på att införa en laddlösning kännas komplicerad. Men med Aneo blir resan från idé till färdig laddstation både enkel och transparent. Vi löser allt från installation till underhåll när anläggningen är i drift. 

Uppgradera er befintliga laddning

Om ni redan har laddstolpar i samfälligheten men önskar en enklare och smidigare hantering, erbjuder Aneo just detta. Vi tar hand om all administration och säkerställer att anläggningen fungerar som den ska. Vi på Aneo erbjuder en smidig övergång. Vi kan även kompensera för tidigare investeringar i er befintliga laddanläggning.

Varför Aneo?

Störst i Norge, nu även i Sverige

Som en av de ledande aktörerna i Norge, med över 80 000 kontrakterade parkeringsplatser, har vi nu tagit vår beprövade expertis till Sverige, redo att erbjuda högkvalitativa laddlösningar för er samfällighet eller bostadsrättsförening.

El med ursprungsgaranti

Att skapa en hållbar framtid är inte bara en global angelägenhet, utan börjar hemma i våra egna samfälligheter. En viktig fråga att ställa sig är: Var kommer elen ifrån? Då är vi glada att säga att vi har ursprungsgaranti till elen vi levererar till varje laddstolpe i er samfällighet, vilket intygar att vi köper el från förnybara källor.

Noll administration

Vi tar fullt ansvar för all drift, underhåll och service av laddanläggningen. Vi är också era huvudkontakter för alla frågor och behov som de boende kan ha. Detta inkluderar hjälp med att komma igång med laddningen, hantering av flyttar, ändringar av laddplatser eller anpassning till förändrade laddbehov.

Enkel elbilsladdning med laddstolpe
Production environment