Avtalsvillkor laddningskund

Gäller från 20 november 2023

Del A – Allmän del

1. Inledning

Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") gäller för tillhandahållande av laddningstjänster för elfordon ("Tjänsten") som ingås mellan Aneo Mobility Sweden AB ("Aneo") och användaren av Tjänsten ("Kunden").

2. Avtalshandlingar

Avtalsförhållandet ("Avtalet") upprättas genom Kundens beställning av Tjänsten och består av följande dokument:

  • Beställningen som gjorts via Aneos accepterade lösningar ("Beställningen")
  • Dessa Allmänna villkor
  • Eventuella avtal om tilläggstjänster som ingår i Del B – Särskilda villkor ("Tilläggstjänster") som ingås direkt mellan Aneo och Kunden
  • Tjänstebeskrivningen ("Tjänstebeskrivning") som vid var tid gällande finns tillgänglig på: https://www.aneo.com/se/tjanster/mobility/tjanstebeskrivning

I händelse av konflikt ska följande ordning gälla; (i) Beställningen, (ii) Allmänna villkor, (iii) Tilläggstjänster och (iv) Tjänstebeskrivning.  

3. Kundens skyldighet vid etablering och uppdatering av kundrelationen

3.1. Etablering av kundrelationen

Kundens användning av Tjänsten förutsätter att ägaren av parkeringsanläggningen har ingått ett avtal med Aneo och att Kunden etablerar en kundrelation med Aneo. Registrering av kundrelationen sker via de vid var tid gällande accepterade beställningslösningarna.

Kunden är skyldig att tillse att de registrerade uppgifterna på "Min sida" alltid är korrekta och uppdaterade, inklusive Kundens information för debitering av Tjänsten.

Aneo förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroller på Kunden i samband med att Avtalet ingås.

3.2. Ändring av abonnemang

Om Kunden önskar ändra sin Beställning och sitt abonnemang kan detta göras på "Min sida". Uppgradering av ett abonnemang sker omedelbart. Nedgradering träder i kraft under den kommande fakturaperioden.

3.3. Övriga skyldigheter för Kunden

Kunden är skyldig att sätta sig in i, och använda Tjänsten i enlighet med, de användarmanualer och riktlinjer som Aneo har gjort tillgängliga på sin webbplats.

Kunden får inte forcera fysiska eller elektroniska spärrar för att få obehörig tillgång till Tjänsten för egen eller annans räkning, eller system som Kunden inte har rätt att använda.

Kunden ska behandla både laddboxen ("Laddaren") och övrig infrastruktur ("Laddanläggningen") med tillbörlig omsorg.  

4. Aneos ansvar för tjänsten

4.1. Ansvar för Tjänsten

Aneo ansvarar för att Tjänsten fungerar i enlighet med Avtalet. Aneo garanterar inte att Tjänsten alltid kommer att fungera utan avbrott eller fel, men ska tillse att felavhjälpning sker inom rimlig tid.

Aneo har rätt att använda sig av en underleverantör för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

Aneo ska övervaka Tjänsten för att upptäcka fel. Allvarliga fel som medför driftstopp för Tjänsten ska meddelas Kunden utan onödigt dröjsmål. Sådana fel rapporteras på lämpligt sätt, till exempel via e-post, SMS eller ”Min sida”.

Kunden är skyldig att utan onödigt dröjsmål meddela Aneo vid misstanke om fel i Tjänsten, Laddaren eller Laddanläggningen. Se även avsnitt 6.

Aneo ska använda rimliga resurser för att identifiera orsaken till felet och vidta lämpliga åtgärder för att rätta felet inom rimlig tid. Aneo förbehåller sig rätten att debitera Kunden för avhjälpande av fel som orsakats av Kunden eller omständigheter som Kunden ansvarar för.

Aneo ansvarar inte för fel eller driftstopp som orsakas av omständigheter utanför Aneos kontroll, inklusive men inte begränsat till fel eller driftstopp som orsakas av Kunden, förhållanden som Kunden ansvarar för, fysiska eller geografiska förhållanden samt yttre påverkan på extern infrastruktur eller utrustning.

4.2. Ändring av Tjänsten

Aneo förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänstebeskrivningen samt i de Allmänna villkoren och andra villkor för tillhandahållandet av Tjänsten. Sådana ändringar kommer att meddelas med minst trettio (30) dagars varsel.

Uppdateringar, uppgraderingar och korrigeringar som är nödvändiga för driften av Tjänsten, samt ändringar av våra Tilläggstjänster, betraktas inte som ändringar enligt detta avsnitt.

4.3. Stängning av Tjänsten

Aneo kan omedelbart och utan föregående meddelande helt eller delvis avsluta Kundens tillgång till Tjänsten om det krävs av myndigheter eller om det är nödvändigt av tekniska, driftsmässiga eller underhållsmässiga skäl.

Vidare kan Aneo stänga av Tjänsten i nödsituationer, inklusive allvarliga hot mot hälsa, säkerhet eller miljö, vid naturkatastrofer, krig, krigsliknande förhållanden, omfattande strejker eller lockouter eller vid allvarlig risk för sabotage mot nätverk eller tjänster.

Aneo ska, så långt det är möjligt, underrätta Kunden om en sådan stängning inom rimlig tid.

Stängning av Tjänsten till följd av omständighet från Kundens sida regleras i punkt 8.3.  

5. Pris

Priset för Tjänsten framgår av Beställningen och följer Kundens valda abonnemang.

Aneo kan ändra priset för abonnemang som är kopplade till Tjänsten med 30 dagars varsel.

6. Fakturering och betalning

Betalning av Tjänsten sker via vid var tid gällande betaltjänstleverantör. Aneo har rätt att byta betaltjänstleverantör och faktureringsintervall utan föregående varsel.

Kundens betalningsskyldighet inträder från den tidpunkt då Kunden får faktisk tillgång till Tjänsten eller senast 14 dagar efter det att Laddaren har levererats till Kunden eller har hämtats på ett utlämningsställe, och gäller under den period som anges i Kundens Beställning.

Kostnader för etablering såsom startavgift (inklusive porto, installation etc.) kan tillkomma vid Beställning och debiteras Kunden i samband med Beställningen.

7. Avtalstid och uppsägning

Avtalet träder i kraft den dag den Kunden beställer Tjänsten.

Avtalet kan sägas upp av Kunden med en uppsägningstid om en (1) månad räknat från den första dagen i nästkommande fakturaperiod.

Aneo har endast rätt att säga upp Avtalet om avtalet om tillhandahållande av Laddanläggning mellan Aneo och parkeringsanläggningens ägare upphört att gälla, eller vid hävning i enlighet med punkt 8.5 i dessa Allmänna villkor. Uppsägningstiden är en (1) månad räknat från den första dagen i nästkommande faktureringsperiod efter det att uppsägningen skett (vid hävning enligt punkt 8.5 upphör Avtalet omedelbart).

Om Kunden har monterat Laddaren själv, anses Avtalet vara uppsagt först när Laddaren har returnerats och mottagits av Aneo, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Parterna. För det fall Kunden inte har returnerat Laddaren till Aneo har Aneo rätt att säga upp Avtalet och att avsluta Tjänsten när uppsägningstiden har löpt ut. I detta fall ska Aneo ha rätt att debitera Kunden för kostnaden för Laddaren samt att göra gällande samtliga eventuella utestående kostnader och skyldigheter som Kunden har gentemot Aneo och kräva betalning och/eller fullgörelse av dessa.  

8. Avtalsbrott

8.1 Fel och brister

Det föreligger ett fel eller en brist om Aneo underlåter att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med vad Parterna har kommit överens om, såvida inte felet eller bristen beror på omständigheter för vilka Kunden bär risken.

8.2 Reklamation

Kunden är skyldig att meddela Aneo om eventuella fel eller brister i Tjänsten inom skälig tid efter det att missförhållanden upptäckts eller borde ha upptäckts ("Reklamation").

Motsätter sig Aneo Kundens Reklamation kan Kunden ta ärendet vidare hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via webbadress (https://www.arn.se/) eller post (ARN, Box 174, 101 23 Stockholm).

8.3 Tillfällig avstängning av Tjänsten till följd av avtalsbrott från Kundens sida

Vidare har Aneo rätt att stänga av Kundens tillgång till Tjänsten om Kunden inte har betalat det utestående beloppet inom en (1) vecka efter det att Aneo har skickat meddelande till Kunden om stängning eller om Kunden på annat sätt agerar i strid med tillämpliga avtalsförpliktelser som är kopplade till Tjänsten. Återöppnandet av Tjänsten är villkorat av att utestående betalningsskyldigheter betalas och all olaglig användning upphör. Aneo kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster eller extra kostnader som åsamkas Kunden i samband med stängning eller återöppning i enlighet med denna klausul.

8.4 Skadestånd 

I händelse av ett fel eller en brist från Aneos sida kan Kunden endast hålla Aneo ansvarig i de fall att Tjänsten är helt oanvändbar och om detta har uppstått till följd av Aneos oaktsamhet.

Eventuell skadeståndsskyldigheten inträder tidigast fem (5) arbetsdagar efter det att Aneo fått kännedom om eller borde ha fått kännedom om felet eller bristen och detta/denna ännu inte har åtgärdats.

Aneo ansvarar inte i något fall för skador eller förluster som orsakas av fel eller brister i utrustning som ägs av den Kunden eller skador eller förluster som orsakas av det sätt på vilket den Kunden använder Tjänsten. Aneo ansvarar inte heller i något fall för skador eller förluster till följd av åtgärder som vidtas av tredje part, inklusive skador eller förluster till följd av vandalism eller sabotage.

Kunden är skyldig att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att begränsa skadan eller förlusten. Om Kunden har medverkat till skadan eller förlusten, eller underlåtit att begränsa skadan eller förlusten, ska Aneos skadeståndsskyldighet minskas eller utgå. Detsamma gäller om Kunden inte på ett rimligt sätt har undanröjt eller minskat risken för skada eller förlust.

Aneos ansvar för Kundens skada eller förlust är under alla omständigheter begränsat till Kundens direkta skada eller förlust och Aneo kan inte hållas ansvarigt för indirekta skador, följdskador, skador eller förluster på andra föremål, uteblivna intäkter eller förlust av kontrakt.

Aneo kan inte anses ha brutit mot några skyldigheter enligt Avtalet (och ska inte hållas skadeståndsskyldigt) om underlåtenheten att fullgöra Avtalet beror på omständigheter utanför Aneos kontroll och vars konsekvenser Aneo inte rimligen kan undvika eller övervinna, inklusive när ägaren av Laddanläggningen inte fullgör sina skyldigheter gentemot Aneo.

Skadestånd enligt denna punkt ska som huvudregel hanteras i form av ett proportionellt avdrag från priset för Tjänsten och är i samtliga fall begränsad till priset inom den period som felet eller bristen hänför sig till.

8.5 Hävning

Vardera Part får säga upp Avtalet med omedelbar verkan (hävning) om en av Parterna väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och åsidosättandet inte beror på omständigheter som kan åläggas den andra Parten och som inte åtgärdas senast 30 dagar efter den andra Partens krav/hävningsmeddelande.

Väsentlig överträdelse ska anses vara bland annat, men inte begränsas till: a) utebliven eller sen betalning med mer än 30 dagar; b) om Kunden gör ändringar i Laddaren eller tillhörande utrustning; c) intrång i Aneos eller andras upphovsrätt eller immateriella rättigheter; d) missbruk av Tjänsten.

Om Avtalet hävs är Kunden skyldig att omedelbart fullgöra alla utestående förpliktelser gentemot Aneo och i övrigt täcka Aneos skador och förluster till följd av avtalsbrottet.

9. Sekretess och tillgång till kunddata

Aneos behandling av Kundens personuppgifter ska vid var tid följa gällande regelverk. Information om hur Aneo behandlar personuppgifter finns tillgänglig via Aneos integritetspolicy som Kunden accepterar vid Avtalets ingående.

Parterna får inte vidareförmedla den information som erhållits från den andra Parten om det inte följer av avtal, samtycke, informationen är allmänt tillgänglig, har rättslig grund i lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag, eller som ett led i betalningsindrivning eller dylikt där det finns berättigade skäl.  

10. Äganderätt och immateriella rättigheter

Aneo äger den Laddare som används för att tillhandahålla Tjänsten, om inte annat särskilt avtalats.

Avtalets ingående innebär inte någon överlåtelse av immateriella rättigheter. Aneo, eller dess underleverantörer och/eller dotterbolag, är ägare till alla immateriella rättigheter relaterade till Laddarna och Laddanläggningen.

Genom att använda Tjänsten får Kunden en icke-exklusiv, tidsbegränsad, icke-överlåtbar, återkallelig tillgång till och rätt att använda programvara som utvecklats av Aneo och/eller dess partners. All användning ska ske i enlighet med Avtalet.

Kunden har under inga omständigheter rätt att kopiera, ändra, modifiera eller skapa härledda verk av någon del av Tjänsten, eller dekompilera, reversera eller på annat sätt försöka avläsa källkoden för Tjänsten eller delar därav, såvida det inte är tillåtet enligt tvingande lag.

11. Överlåtelse av avtal 

Aneo kan fritt överlåta Avtalet utan medgivande från Kunden.

Om Kunden vill överlåta Avtalet kan detta endast göras efter förgående skriftligt medgivande från Aneo.

12. Ångerrätt

Om Avtalet ingås genom distansförsäljning eller försäljning utanför ett fast försäljningsställe, inklusive telefonförsäljning eller försäljning via Internet, har Kunden rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks utan att ange något skäl för detta, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om ångerrätten utnyttjas ska en ifylld ångerblankett skickas till: post.mobility@aneo.com

Vid utövande av ångerrätten ska eventuell mottagen Laddare omedelbart returneras till Aneo på Kundens bekostnad. Om ångerrätten utövas efter det att utförandet Tjänsten har påbörjats, men innan ångerfristen har löpt ut, ska Kunden betala för samtliga de eventuella kostnader som uppkommit fram till den tidpunkt då Aneo mottog ångerblankett enligt ovan.

Om Aneo till följd av Kundens beställning av Tjänsten har ådragit sig kostnader för förberedelse och installation, ska även dessa kostnader täckas av Kunden.

Om Kunden underlåter att hämta ut den beställda Laddaren från utlämningsstället förbehåller sig Aneo rätten att fakturera Kunden för de direkta kostnaderna i samband med leverans och retur av Laddaren, med tillägg av en avgift. Denna klausul gäller oavsett om Kunden ångrat sin Beställning genom att skicka ångerblankett till Aneo eller inte.

13. Tillämplig lag och tvistlösning

Avtalet regleras av svensk lag.

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska lösas genom förhandling. Om Parterna inte når en överenskommelse genom förhandling kan talan väckas vid allmän domstol. Parterna är överens om att platsen för Laddanläggningen i sådana fall ska vara avgörande för valet av ort vid vilken talan vid allmän domstol väcks.

Som alternativ till ovan kan Kunden vid tvist välja att ta ärendet vidare hos (i) Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via webbadress (https://www.arn.se/) eller post (ARN, Box 174, 101 23 Stockholm) eller (ii) vid den plattform för tvistlösning som EU-kommissionen erbjuder vid tvister avseende köpeavtal eller tjänsteavtal som ingåtts online (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

Del B - Särskilda villkor

 

Vissa kunder har abonnemang och/eller lösningar som innehåller särskilda villkor ("Särskilda villkor"). Dessa Särskilda villkor gäller endast för de kunder som har de nedan beskrivna tjänsterna/produkterna inkluderade i sitt avtal med Aneo.

Särskilda villkor kan komma att ändras och/eller kompletteras inom samma ramar som del A Allmänna villkor, dock så att endast berörda kunder meddelas om ändringar och/eller tillägg.

1. Roll-over

Roll-over är en tilläggstjänst som kan erbjudas för vissa prenumerationer.

Om Kunden har en roll-over inkluderad i sitt abonnemang kommer eventuell outnyttjad del av abonnemangskvoten ("Roll-over") att överföras till nästa faktureringsperiod. Detta gäller även för ytterligare kvoter som Kunden har köpt för sitt abonnemang.

Den högsta tillåtna kvot som ingår i Roll-over definieras av prenumerationens aktuella storlek.

Om Kunden nedgraderar sitt abonnemang kan Kunden förlora en outnyttjad andel av Roll-over.

Roll-over har inget utgångsdatum, men användningen av Roll-over kräver att Kunden har ett aktivt betalande abonnemang.

2. Frysning av tjänsten

Om Kunden har möjlighet till frysning inkluderad i sitt abonnemang kan Kunden en gång per 12-månadersperiod välja att frysa Tjänsten i upp till tre (3) månader.

Frysning av Tjänsten ska meddelas Aneo skriftligen eller via Min sida med 30 dagars varsel och träder i kraft från och med den första dagen av faktureringsperioden efter utgången av varselperioden, eller första dagen i den fakturaperiod som Kunden har valt.

Kontakta oss

Production environment