Krav på leverantörer

Våra inköp och avtal

Aneokoncernen köper in ett stort antal varor och tjänster i alla delar av verksamheten, både på hemmaplan och utomlands. Vi ska agera som en professionell inköpare enligt god affärssed och uppvisa hög kvalitet och kompetens i alla steg av inköpsprocesser.

Alla företag i koncernen omfattas av en gemensam inköpspolicy och de flesta avtal som tecknas görs tillgängliga för alla koncernbolag.

Vår inköpspolicy är tänkt att resultera i hållbara, konkurrenskraftiga och effektiva avtalsförhållanden. Vi förväntar oss att alla våra leverantörer aktivt bidrar till att förverkliga koncernens identitetsplattform, mål och visioner, bland annat våra hållbarhetsmål. Detta tydliggörs genom de krav vi ställer på de varor och tjänster vi köper, och på företagen vi köper dem av.

Vi agerar på ett korrekt och transparent sätt gentemot alla företag i vårt inköpsarbete och vi försöker se till att alla som deltar i tävlingar som genomförs i vår regi bemöts på ett professionellt sätt. I våra aktiva avtalsförhållanden eftersträvar vi kontinuerlig utveckling och förbättring inom ramen för avtalen.

Aneokoncernen ska bidra till positiva dominoeffekter i de områden där vi verkar, även inom leverantörssektorerna. Därför har vi noggrant utvalda lokala och regionala leverantörer i vår portfölj.

Hur blir man leverantör till oss?

Vi är alltid intresserade av att lära känna nya leverantörer som delar våra visioner och uppfyller våra krav och förväntningar. Konkret information om varor och tjänster som är relevanta för oss kan skickas till post@aneo.com. Vi återkopplar om det är intressant på kort sikt eller sparar uppgifterna för framtida bruk.

Vid större inköp används ofta förkvalificeringsverktyg som Achilles UNCE eller liknande där alla aktuella leverantörer kan delta i förkvalificeringsprocessen.

En förutsättning för att vi ska utvärdera en potentiell leverantör är att följande villkor uppfylls:

  • Företaget är registrerat i ursprungslandets obligatoriska företags- och momsregister
  • Företaget har definierat och tillämpar etiska och affärsetiska riktlinjer
  • Företaget är inte svartlistat i något relevant register
  • All verksamhet i Norge bedrivs i enlighet med norska lagar och regler och norsk arbetsrätt
  • All verksamhet i Sverige bedrivs i enlighet med svenska lagar och regler och svensk arbetsrätt
Production environment