Bærekraft i varehandelen

Vi gjør det lønnsomt å gå for bærekraftige løsninger i varehandelen! 

I Norge er vi på verdenstoppen i bruk av energi per innbygger. Hele 1,5 % av det totale forbruket kommer fra dagligvarebutikker. Samtidig ligger det et urealisert potensiale i å kutte i forbruket, en andel som kan erstatte fossilenergi i andre energikrevende sektorer.

Bærekraftig verdi for kunden

Raskere utskiftning av miljøskadelige kjølemedier

Redusert risiko for havari og matsvinn

Lavere energiforbruk, mer overskuddskraft

Frigjør kapital til andre bærekraftstiltak

Bærekraft i vår tjeneste

Vi ønsker å bidra til en raskere energiomstilling i dagligvarebransjen gjennom vår helhetlige abonnementstjeneste. Med tjenesten slipper kunden dyre utstyrsinvesteringer i sin balanse, noe som gjør det enklere å oppgradere til en mer miljøvennlig energiinfrastruktur i butikken.

En vesentlig miljøsynder i dagligvarebransjen er klimagasser, spesielt HFK-gasser som lekker fra kjøle- og fryseanlegg i butikkene. Skifter man ut anleggene til CO2-aggregater reduseres utslippsmengden, men det er ofte veldig dyrt, og kan komme i konflikt med andre investeringer som vurderes.

Les mer om vår abonnementstjeneste

Vårt samfunnsansvar

Utskiftning av miljøskadelige frysemedier -et myndighetskrav

F-gasser har vært vanlig å bruke i kuldemedier i kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper. Det er sterke klimagasser, og lekkasjer fra disse bidrar til å øke drivhuseffekten og dermed global oppvarming. Våre kunder ønsker å benytte naturlige kuldemedier som R744 (CO2) og R290 Propan i alle sine butikker. Vi er godt i gang med å fase ut alle remote kjøle og fryseanlegg som har kuldemedie med GWP høyere enn 150 og som dermed omhandles av F-gass regulativet.

Les mer om hva F-gasser er

I Aneo konsernet har vi som mål å finne løsninger for hvordan vi i framtiden kan utnytte fleksibilitet mellom bygg i nabolag, i regioner, og i samhandling med strømnettet for å kunne redusere høye effekttopper og unødvendig bruk av energi. Da kan vi redusere utbygging av mer kraftproduksjon og unngå dyre oppgraderinger av strømnettet. 

På kortere sikt, jobber vi kontinuerlig med forbedring i alle deler av vår virksomhet og forsøker å ta bærekraftige valg der det er mulig.

Les mer om bærekraft i Aneo

Bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Vi i Aneo Retail vil bidra til en bærekraftig utvikling, og har noen spesifikke FN-mål som vi jobber aktivt med sammen med våre kunder.

Les mer om bærekraftsmålene til FN

Bærekraftsmål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Energy as a Service reduserer energiforbruk og forlenger utstyrets levetid i butikk

Med en helhetlig tilnærming til energiinfrastrukturen i butikken kan drifter vi komponentene i samspill med hverandre. Det fører til et lavere og mer stabilt energiforbruk, og forlenger utstyrets levetid.  Med vår forretningsmodell bidrar vi til å senke terskelen for utskiftning av gammelt miljøskadelig utstyr.

Les mer om Energy as a service her

Les mer om Abonnementsløsningen vår

Bærekraftsmål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Vi bygger bærekraftig energiinfrastruktur

Våre tjenester baserer seg på å finne de beste løsningene til våre kunder. Målet er å redusere fotavtrykk, energiforbruk, driftskostnader, og forlenge levetid på utstyret.

Når vi planlegger og bygger infrastruktur bytter vi ut gammelt med nytt der det trengs, og gjenbruker der man kan. Vi setter alle komponentene i butikkporteføljen i system og gir kundene et bedre beslutningsgrunnlag til prioritering av nye investeringer.

Les mer om prosjektering og ombygging av infrastruktur

Les om prosjektering av anlegg

Bærekraftsmål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Løsninger som reduserer risiko for havari og matsvinn

Ett av de viktigste bærekraftsmålene til våre kunder er å redusere matsvinn. Vi bistår med kontinuerlig overvåkning av frysere og kjøledisker for at maten skal oppbevares med stabil temperatur for lenger holdbarhet og matsikkerhet.

Vi jobber proaktivt for å oppdage feil i utstyr før de inntreffer, og klarer derfor å redusere uønskede hendelser som havari.

Les mer om drift og overvåkning 

Les mer om våre driftstjenester

Bærekraftsmål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Vi skal bruke vår innkjøpsmakt

Bærekraft er en viktig og naturlig del av vår forretning da våre tjenester bidrar til reduksjon av klimagassutslipp og reduksjon av forbruk. Vi bytter ut gammelt miljøskadelig anlegg som lekker F-gasser og erstatter det med moderne og miljøvennlig utstyr.

Samtidig jobber vi kontinuerlig med forbedring i alle deler av vår virksomhet, og forsøker å ta bærekraftige valg der det er mulig, samt bruke vår innkjøpsmakt til å etterspørre mer bærekraftige produkter og leveranser.

Les mer om konsernets bærekraftsarbeid
Production environment