Drift og energiovervåkning

Med kontinuerlig overvåkning av kritisk utstyr i butikken beholder vi de gode effektene av tiltakene som blir gjort. Slik bidrar vi til vedvarende lavt energiforbruk og minimering av risikoen for havari og matsvinn. 

Overvåkning av teknisk utstyr, energiforbruk og temperatur

Vårt driftssenter overvåker og styrer temperaturer i alle kjøle og frysedisker, samt kjølerom. I tillegg håndterer vi alarmvarsler og uregelmessigheter som oppstår i energiinfrastrukturen. Vi sørger for å filtrere alvorlige og mindre alvorlige varsler før vi kontakter kunden og service personell. Vi gjør befaringer og følger med at utstyret er i orden. Vi sjekker at fakturerte kostnader fra strømselskap og serviceleverandører stemmer med våre data.

Helhetlig styring og temperaturovervåkning

Dagligvare er et betydelig byggsegment med et høyt samlet energiforbruk. Det meste går til ventilasjon/varme i butikkarealet og kjøle-og fryseutrustning. Ved å kontinuerlig kontrollere og styre utstyret i sammenheng med hverandre kan vi optimalisere driften og ta ned energitopper og energiforbruket, og holde det slik over tid. Optimalisert drift sikrer også at utstyret forlenger sin levetid.

Rapportering

Vårt energiovervåkningssystem AneoEOS gir kunden oversikt over sitt energiforbruk fordelt på butikk og de ulike komponentene som blir målt i butikken. Vi arkiverer elektronisk i vår database, og kunden får tilgang til all relevant informasjonen om sine bygg.

Rapporter, tilbud, bestillinger, avtaler, viktig korrespondanse samt alle utførte tiltak og oppgaver arkiveres og systematiseres i vårt driftsoppfølgingssystem.

Alle periodiske kontroller og planlagte oppgaver planlegges og dokumenteres med fremdriftsplaner og budsjetter.

Byggteknisk bistand

Vi bistår med vår kompetanse ved behov for oppgraderinger av energiinfrastruktur. Vi utfører tilstandsvurdering på nåværende utstyr og bidrar til utarbeidelse av budsjett og langtidsplaner for vedlikehold og oppgraderinger. I samarbeid med kunden lager vi en gjennomføringsplan og innhenter tilbud/budsjettpriser.

Samlet oversikt over butikkens status

Vi sender ut en månedlig statusrapport til kundene som gir en samlet oversikt over tilstandsvurdering, kuldemedieoversikt inkl. utslipp, butikkenes service kostnader, teknisk tilstand på utstyr, og energiforbruk. Dette gjør det enkelt for driftslederne å følge opp sine butikkporteføljer og ta bedre beslutninger for tiltak.

Les mer om service status rapporten

Har du spørsmål om driftsovervåkning av energiinfrastruktur?

Ta kontakt med vår serviceavdeling!

Production environment