Månedlig statusrapport | Aneo Retail

SERVICERAPPORTEN - Få kontroll på porteføljen

En strukturert og samlet oversikt over alt utstyr i hele butikkporteføljen som bidrar til bedre investeringsbeslutninger.

Vi har utviklet en rapport fra vårt driftsstyringssystem som skal bistå tekniske sjefer, regionssjefer og butikksjefer med å få oversikt og kontroll på de tekniske anleggene i butikkene. Servicerapporten gir en helhetlig oversikt over påløpte servicekostnader, tilstand på utstyr og anbefalte investeringer.

Rapporten sendes ut månedlig og tar for seg service og vedlikeholdskostnader, tilstandsvurdering og kuldemedieoversikt for perioden.

 

Service og vedlikeholdskostnader - oversikt over påløpte kostnader og besparelser på korrigeringer

Kundene får en god oversikt over vedlikehold som er gjort i perioden på spesifikt utstyr, per butikk, samt de besparelser som er oppnådd ved at vi kontrollerer og korrigerer avvikene i leverandørfakturaene til kunden.

Vi samler inn alle fakturaene fra service partnere for kunden som presenteres oversiktlig og detaljert i rapporten. Vi går igjennom og sjekker opp mot våre systemer og driftshistorikk til butikkene. Finner vi avvik, tar vi direkte kontakt med service partner til kunden og får dem til å korrigere faktureringen. Disse avvikene og korrigeringer blir inkludert og beskrevet i rapporten.

 

 

Det er et stort antall leverandører man skal forholde seg til. Fakturaene er mange og ofte er det vanskelig å holde ordentlig oversikt over alt som er gjort i hver enkelt butikk og hva som er fakturert.  

Servicerapporten hjelper kundene våre med å holde god oversikt på historikken over hva som er fakturert og korrigert, samt begrunnelse for korrigeringen. Vår Service Management avdeling avdekker feil i faktureringen og følger opp leverandørene slik at man får korrigert dette, og besparelsen man oppnår blir listet opp i rapporten.

 

Tilstandsvurdering og investeringsforslag - fra nøytral partner

Vi understreker at vi er en nøytral rådgiver og våre investeringsforslag baseres på hva vi mener er beste tekniske løsning for butikkens anlegg, ikke hvilken leverandør/produsent kunden skal velge.

Rapporten gir god oversikt over hva vi anbefaler å forbedre, hvorfor og hva som bør prioriteres over andre tiltak, samt investeringskostnader for dette.

En strukturert oversikt over tilstanden på nåværende teknisk utstyr og nødvendige tiltak bidrar til bedre prioritering i investeringsbeslutningene. Man kan derfor være trygg på at man gjør investeringene der det trengs mest i porteføljen og at investeringene som blir gjort er gode.


Kuldemedieoversikt - for kjøledisker, kjølemaskiner og kjølerom

I rapporten viser vi også hvilke kuldemedier som brukes i kjøleanlegg og fryseanlegg i de enkelte butikkene, og eventuelle lekkasjer som har oppstått og er tettet. Butikken får en miljøkarakter ut ifra hvilke kuldemedier de har på anleggene sine. Samlet sett gjør denne oversikten det lett å få kuldemedia/utslipp inn i bærekrafts rapporteringen.

 

Oversikt over hvilke kuldemedier som brukes i kjøleanleggene

Vi viser om det er HFK eller naturlig type, og eventuelle lekkasjer som har oppstått og rettet. Butikken får en miljøkarakter ut ifra hvor mye av systemene som er skiftet over til mer bærekraftige CO2-anlegg.

 
 
 
Production environment