Abonnement

Med vårt helheltlige tjenestekonsept Energy as a Service tar vi over ansvar for investeringer, kostnader og prestasjon til en fast pris pr måned inkludert nytt og gammelt utstyr og tekniske anlegg.

Energy as a Service

Energy as a Service (EaaS) er et tjenestebasert konsept der kunden abonnerer på energiinfrastruktur i butikk, istedet for å eie og drive dette selv. Dette innebærer at man ikke bare leier utstyr, men at man også får prosjektert og levert et helhetlig system som setter energikrevende komponenter i samspill og driftes optimalt over tid. Inkludert er også service og vedlikehold. I tillegg til en optimalisert infrastruktur, vil kunden få lavere strømforbruk, minimert risiko for havari, og ikke minst frigjøre tid og ressurser til å skape gode kundeopplevelser.

Utstyrsinvestering - både for nytt og gammelt utstyr

Vi tilbyr fleksible samarbeidsmodeller, som jobbes fram sammen med, og tilpasses kundens behov. Vi kan ta hel eller delvis eierskap til utstyret som installeres og driftes i butikken, dette kan også omfatte det utstyret kunden allerede eier i dag. Balansen blir redusert og man unngår høye investeringskostnader og teknologirisiko. Den totale tjenesten blir tilbudt som ett månedlig abonnement og dermed flyttes investeringskostnadene over på driftsbudsjett i stedet.

 

Les vårt nyhetsbrev: Energy as a service -Energisparing

EPC-kontrakt

Vi tar ansvar for energiprestasjonen der kunden betaler en abonnementskostnad som ikke utgjør mer enn sparte energikostnader. Sammen med kunden bestemmes en periode der man har hatt ett typisk energiforbruk. Dette brukes som utgangspunkt og som man da senere måler prestasjonen opp imot. 

Fordeler

Flere og flere av våre kunder ser fordelen med å sette bort investering og drift av energiinfrastruktur til samarbeidspartnere med kompetanse på energioptimalisering. Isteden for å ta store investeringer i butikkutstyr som kjøledisker, ventilasjon og Co2-aggregater, kan butikkene heller investere pengene sine i kundeløsninger som direkte påvirker salg til sine målgrupper, samt andre bærekraftige tiltak.

 

 Med å velge vårt abonnement får du:

  • En aktør å forholde seg til 

  • Gammelt utstyr taes ut av balansen

  • Fleksibel løsning der man kan endre konsept i leieperioden

  • Moderne, miljøvennlig og energieffektiv teknologi, tilpasset kundebehov

  • Lavere og forutsigbare driftskostnader

  • Tilgang til ekspertise i et tverrfaglig kompetansemiljø som tenker helhetlig

  • Oversiktlig og detaljert rapportering og kontroll i henhold til myndighetskrav

  • Bedre likviditet

Mer tid til din kjernevirksomhet -å drive butikk

Med abonnement fra Aneo kan du istedet investere pengene dine i de gode kundeopplevelser.

Er du nysgjerrig på vår "Energi som en tjeneste" løsning?

Kontakt Aril, som gjerne tar en uforpliktende prat med deg om hvordan løsningen fungerer og hvordan vi kan bidra til å skape bedre drift og økonomi i din virksomhet.

93 42 26 29
Telefon