Gå til hovedinnhold Gå til søk

Alminnelige vilkår

Her finner du Avtalevilkår gjeldende fra og med 29. november og gjeldende for eksisterende kunder fra og med 29. desember 2023

 
Du finner også Avtalevilkår gjeldende til og med 28. desember for eksisterende kunder

ALMINNELIGE AVTALEVILKÅR LADEKUNDE

Gjeldende for alle som blir kunde fra og med 29. november og gjeldende for eksisterende kunder fra og med 29. desember 2023

Del A – ALMINNELIG DEL

  1. INNLEDNING

Disse alminnelige vilkårene ("Alminnelige vilkår") gjelder for leveranse av ladetjenester til elbil ("Tjenesten") som er inngått mellom Aneo Mobility AS ("Aneo") og bruker av Tjenesten ("Ladekunden").

 

2. AVTALEDOKUMENTER

Avtaleforholdet ("Avtalen") etableres ved Ladekundens bestilling av Tjenesten og består av følgende dokumenter:

· Bestillingen som gjøres via Aneos aksepterte løsninger ("Bestillingen")

· Disse Alminnelige vilkår

· Eventuelle avtaler om tilleggstjenester inntatt i Del B - Særlige vilkår («Tilleggstjenester») inngått direkte mellom Aneo og Ladekunden

· Tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelsen") som til enhver tid finnes her: https://www.aneo.com/tjenester/mobility/tjenestebeskrivelse/

Ved motstrid, skal følgende rangforhold gjelde; (i) Bestillingen, (ii) Alminnelige vilkår, (iii) Eventuelle avtaler om tilleggstjenester og (iv) Tjenestebeskrivelse

 

3. LADEKUNDENS FORPLIKTELSE VED ETABLERING OG AJOURFØRING AV KUNDEFORHOLDET

 

3.1. Etablering av kundeforholdet

Ladekundens bruk av Tjenesten forutsetter at eier av parkeringsanlegg har inngått en avtale med Aneo, og at Ladekunden etablerer et kundeforhold med Aneo. Registrering av kundeforholdet gjøres via de til enhver tid aksepterte bestillingsløsninger.

Ladekunden er forpliktet til å sørge for at den registrerte informasjon på "Min side" til enhver tid er korrekt og oppdatert, herunder betalingsinformasjon.

Aneo forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Ladekunden i forbindelse med etablering av Avtalen.

 

3.2. Endring av abonnement

Dersom Ladekunden ønsker å endre sin Bestilling, og abonnement kan dette gjøres på "Min side". Oppgradering av abonnement skjer umiddelbart, nedgradering trer i kraft ved førstkommende fakuraperiode.

 

3.3. Ladekundens forpliktelser forøvrig

Ladekunden plikter å sette seg inn i, og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Aneo har gjort tilgjengelig på sine hjemmesider.

Ladekunden må ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer for å skaffe seg selv eller andre uberettiget tilgang til Tjenesten, eller systemer som Ladekunden ikke har rett til å benytte.

Ladekunden skal behandle både ladeboksen ("Laderen") og øvrig infrastruktur ("Ladeanlegget") med tilbørlig aktsomhet.

 

4. ANEOS ANSVAR FOR TJENESTEN

 

4.1. Ansvar for Tjenesten

Aneo har ansvar for at Tjenesten fungerer i samsvar med Avtalen. Aneo garanterer ikke for at Tjenesten til enhver tid vil fungere uten forstyrrelser eller feil, men skal sørge for at feilretting gjøres innen rimelig tid.

Aneo har rett til å benytte underleverandør til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen.

Aneo skal overvåke Tjenesten for å avdekke feil ved denne. Alvorlige feil som medfører nedetid for Tjenesten skal varsles Ladekunden uten ugrunnet opphold. Slike feil varsles på mest hensiktsmessige måte, eksempelvis e-post, SMS eller Min side.

Ladekunden plikter å varsle Aneo uten ugrunnet opphold ved mistanke om feil ved Tjenesten, Laderen eller Ladeanlegget forøvrig. Se forøvrig pkt. 6.

Aneo skal bruke rimelig ressurser for å kartlegge årsaken til feilen og gjøre adekvate tiltak for feilretting innen rimelig tid. Aneo forbeholder seg retten til å belaste Ladekunden for utbedring av feil som skyldes Ladekunden eller forhold som Ladekunden svarer for.

Aneo er ikke ansvarlig for feil eller nedetid som skyldes omstendigheter utenfor Aneos kontroll, blant annet men ikke begrenset til feil eller nedetid som skyldes Ladekunden, forhold som Ladekunden svarer for, fysiske- eller geografiske forhold, ytre påvirkning på ekstern infrastruktur eller utstyr.

 

4.2. Endring av Tjenesten

Aneo forbeholder seg rett til å foreta endringer i Tjenestebeskrivelsen samt de Alminnelige vilkår og øvrige betingelser for levering av Tjenesten. Slike endringer varsles med minst tretti (30) dagers varsel.

Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, samt endringer av våre Tilleggstjenester regnes ikke som endringer etter dette punkt.

 

4.3. Stenging av Tjenesten

Aneo kan umiddelbart og uten forutgående varsel helt eller delvis stenge Ladekundens tilgang til Tjenesten dersom offentlige myndigheter krever dette, eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker.

Videre kan Aneo stenge tjenesten i nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, ved naturkatastrofer, krig, krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout eller alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester.

Aneo skal så langt som mulig varsle Ladekunden om slik stenging i rimelig tid.

Stenging av Tjenesten som følge av forhold på Kundens side, reguleres av punkt 8.3.

 

5. PRIS

Pris for tjenesten følger av Bestillingen og Ladekundens valgte abonnement .

Aneo kan endre månedspris for abonnementet tilknyttet Tjenesten med 30 dagers varsel.

 

6. FAKTURERING OG BETALING

Betaling av Tjenesten gjøres via den til enhver tid gjeldende betalingsoperatør, for tiden Payex. Aneo står fritt til å endre betalingsoperatør og faktureringsintervall uten nærmere varsel.

Ladekundens betalingsforpliktelse inntrer fra det tidspunkt Ladekunden gis faktisk tilgang til Tjenesten eller senest 14 dager fra Ladekunden har mottatt Lader, og påløper i det intervall som følger av Ladekundens Bestilling.

Kostnader til etablering (herunder porto, installasjon mv.) kan påløpe ved Bestilling og belastes Ladekunden ved Bestillingen.

 

7. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen trer i kraft den dato Ladekunden bestiller Tjenesten.

Avtalen kan sies opp av Ladekunden med en oppsigelsestid på én (1) måned regnet fra første dag i påfølgende fakturaperiode.

Aneo kan bare si opp Avtalen dersom avtalen om levering av ladetjenester mellom Aneo og eier av parkeringsanlegget opphører eller termineres i henhold til disse Alminnelige vilkår pkt. 8.5. Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første dag i påfølgende fakturaperiode etter oppsigelsen fant sted.

Dersom Ladekunden selv har installert Laderen anses Avtalen først som avsluttet når Laderen er returnert og mottatt av Aneo, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene.

 

8. KONTRAKTSBRUDD

 

8.1 Mangel

Det foreligger mislighold dersom Aneo ikke leverer sin Tjeneste i samsvar med det Partene har avtalt, med mindre misligholdet skyldes forhold som Kadekunden bærer risikoen for («Mislighold»).

 

8.2 Reklamasjon

Ladekunden plikter å varsle Aneo om feil eller mangler ved Tjeneten innen rimelig tid etter at Misligholdet ble, eller burde ha blitt, oppdaget ("Reklamasjon").

 

8.3 Midlertidig Stans i Tjenesten som følge av Ladekundens mislighold

Videre har Aneo rett til å stenge Ladekundens tilgang til Tjenesten dersom Ladekunden ikke har betalt utestående beløp innen én (1) uke etter at Ladekunden har mottatt varsel om stenging, eller dersom Ladekunden for øvrig opptrer i strid med gjeldende avtaleforpliktelser

knyttet til Tjenesten. Gjenåpning forutsetter at utestående betalingsforpliktelser blir betalt, og eventuell avtalestridig bruk opphører. Aneo kan ikke holdes ansvarlig for tap eller merkostnader som Ladekunden har i forbindelse med stenging eller gjenåpning etter dette punkt.

 

8.4 Erstatning

Ved Mislighold fra Aneo, kan Ladekunden kun holde Aneo erstatningsansvarlig som følge av at Tjenesten er helt utilgjeng og dersom dette har oppstått som følge av Aneos uaktsomhet.

Erstatningsplikten inntrer ikke før tidligst fem (5) arbeidsdager etter at Aneo ble, eller burde ha blitt, oppmerksom på forholdet og forholdet fortsatt ikke er rettet. Plikten til å svare erstatning gjelder tap fra og med utløpet av fristen på fem (5) arbeidsdager.

Aneo er ikke erstatningsansvarlig for tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr som eies av Ladekunden eller tap som skyldes måten Ladekunden bruker tjenesten. Aneo er heller ikke ansvarlig for skader og tap som skyldes handlinger foretatt av tredjeparter, herunder skader som følge av hærverk eller sabotasje.

Ladekunden er forpliktet til å iverksette de tiltak som med rimelighet kan kreves for å begrense sitt tap. Dersom Ladekunden har medvirket til skaden eller tapet, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Aneos plikt til å svare erstatning reduseres eller falle bort. Tilsvarende gjelder dersom Ladekunden ikke i rimelig grad har fjernet eller minket risikoen for skaden eller tapet.

Aneos ansvar for Ladekundens tap er for ethvert tilfelle begrenset til Ladekundens direkte tap, og Aneo kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, konsekvenstap, skade eller tap på andre gjenstander, tapte inntekter eller tap av kontrakter.

Aneo har ikke brutt noen forpliktelser i Avtalen (og er da ikke erstatningsansvarlig) dersom manglende oppfyllelse av Avtalen skyldes forhold utenfor Aneos kontroll og som Aneo ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, herunder dersom eier av ladeanlegget ikke oppfyller sine forpliktelser ovenfor Aneo.

Erstatning etter dette punkt skal som hovedregel svares i form av forholdsmessig fradrag i prisen for Tjenesten og er i alle tilfeller oppad begrenset til prisen innenfor den tidsperiode som misligholdet relateres til.

 

8.5 Heving

Hver av Partene kan heve Avtalen dersom en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, og misligholdet ikke skyldes forholde som kan lastes den annen Part, og som ikke er rettet 30 dager etter påkrav/hevingsvarsel fra den annen Part.

Som vesentlig mislighold anses blant annet, men ikke begrenset til: a) manglende eller forsinket betaling på mer enn 30 dager; b) dersom Ladekunden gjør endringer på Laderen eller tilhørende utstyr; c) krenkelse av Aneo eller andres opphavsrett eller immaterielle rettigheter; d) misbruk av tjenesten.

Dersom Avtalen heves, plikter Ladekunden straks å innfri samtlige utestående forpliktelser ovenfor Aneo og forøvrig dekke Aneos tap som følge av misligholdet.

 

9. PERSONVERN OG TILGANG TIL KUNDEDATA

Aneos håndtering av Ladekundens personopplysninger skal til enhver til være i tråd med gjeldende regelverk. Informasjon om hvordan Aneo behandler personopplysninger er tilgjengelig via Aneos personvernerklæring: https://www.aneo.com/personvernerklaring/ som Ladekunden aksepterer ved inngåelsen av Avtalen.

Partene skal ikke videreformidle de opplysninger som er mottatt fra den annen Part med mindre det følger av avtale, samtykke, opplysningene er offentlig tilgjengelige, har hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving e.l. der det er saklig grunn.

 

10. EIERSKAP OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Aneo eier Laderen som benyttes til å yte Tjenesten, med mindre annet er særskilt avtalt.

Inngåelse av Avtalen innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter. Aneo, eller Aneos underleverandører og eller partnere er eier av alle immaterielle rettigheter knyttet til Laderne og ladeanlegget forøvrig.

Ved bruk av Tjenesten gis Ladekunden en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke overførbar, gjenkallelig tilgang til og rett til bruk av programvare som er utviklet av Aneo og/eller Aneos partnere. Enhver bruk skal skje i samsvar med Avtalen.

Ladekunden har ikke under noen omstendighet rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verk av noen del av Tjenesten, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten, eller deler av denne, med mindre det er tillat i henhold til preseptorisk (ufravikelig) lov.

 

11. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Aneo kan fritt overdra Avtalen uten samtykke fra Ladekunden.

Dersom Ladekunden ønsker å overdra Avtalen, kan dette kun skje etter skriftlig forhåndssamtykke fra Aneo.

 

12. ANGRERETT

Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, herunder ved telefonsalg eller salg over internett, har Ladekunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelse uten å oppgi noen grunn for dette, jf. angrerettloven. Dersom angreretten benyttes, skal et ferdig utfylt angrerettskjema sendes til: post.mobility@aneo.com

Ved bruk av angreretten skal eventuelt mottatt Lader straks returneres til Aneo for Ladekundens kostnad. Dersom angreretten benyttes etter oppstart av Tjenesten, men før angrefristens utløp, skal Ladekunden betale for kostnader som er påløpt frem til det

tidspunktet Aneo mottar melding om bruk av angreretten i henhold til punktet ovenfor. Dersom Ladekunden tar i bruk Tjenesten før angrefristens utløp anses dette som at Ladekunden uttrykkelig har bedt om oppstart av Tjenesten før utløpet av angrefristen jf. angrerettloven §§ 12 og 19.

Dersom Aneo som følge av Ladekundens bestilling av Tjenesten har pådratt seg kostnader til klargjøring og installasjon skal også disse dekkes av Ladekunden.

Dersom Ladekunden ikke henter ut den bestilte Laderen fra utleveringsstedet forbeholder Aneo seg retten til å fakturere Ladekunden for de direkte kostnader i forbindelse med utsendelsen og retur, med tillegg av et gebyr på NOK 400. Dette punkt kommer også til anvendelse uavhengig av om melding om angrerett er sendt eller ikke.

 

13. LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt norsk rett.

Tvister vedrørende Avtalen skal forsøkes løses ved forhandlinger. Dersom Partene ikke kommer til enighet ved forhandlinger, kan saken bringes inn for alminnelige domstoler.

Partene vedtar Ladeanleggets beliggenhet som rett verneting.

 

DEL B – SÆRLIGE VILKÅR

Enkelte Ladekunder har abonnementer og eller løsninger som inkluderer særlige vilkår ("Særlige vilkår"). Disse Særlige vilkår gjelder kun for de Ladekunder som har de beskrevne tjenestene/produktene inkludert i sin Avtale med Aneo.

Særlige vilkår kan endres og/eller suppleres innenfor de samme rammer som DEL A Alminnelige vilkår, men likevel slik at kun berørte Ladekunder varsles ved endringer og/eller suppleringer.

 

  1. UTKJØP AV LADER

Dersom eier av Ladeanlegget inngår avtale med Aneo om utkjøp av ladeanlegget, har også Ladekunden rett til å kjøpe ut Laderen. Utkjøpspris for Lader fås på forespørsel. Det skal inngås særskilt avtale om utkjøp av lader etter dette punkt.

 

  1. ROLLOVER

Rollover er en tilleggstjeneste som kan tilbys for enkelte abonnement.

Dersom Ladekunden har Rollover inkludert i sitt abonnement vil ubenyttet del av abonnementskvoten ("Rollover") bli overført til neste fakturaperiode. Dette gjelder også for ekstra kvoter som Ladekunden har kjøpt til sitt abonnement.

Maksimal tillat Rollover defineres av abonnementets gjeldende størrelse og er begrenset til 2 (to) ganger det antall kilowattimer du har inkludert i abonnementet ditt.

Dersom Ladekunden nedgraderer sitt abonnement, vil Ladekunden kunne miste ubenyttet andel av Rollover.

Rollover har ingen utløpsdato, men bruk av Rollover forutsetter at Ladekunden har et aktivt betalende abonnement.

 

  1. FRYSING AV TJENESTEN

Enkelte Ladekunder kan én gang per 12 måneders periode velge å fryse Tjenesten i inntil 3 fakturaperioder.

Frysing av tjenesten skal meddeles Aneo skriftlig eller via Min Side og får virkning fra første dag i påfølgende fakturaperiode eller en senere fakturaperioden som Ladekunden selv har bestemt.

Avtalevilkår gjeldende til og med 28. desember for eksisterende kunder

Disse alminnelige vilkårene ("Alminnelige Kundevilkår") gjelder for ladetjenester til elbil ("Tjenesten"), og gjelder mellom Aneo Mobility AS ("Leverandøren") og bruker av tjenesten ("Kunden").

1. Avtaledokumenter

1.1. Avtaleforholdet ("Kundeavtalen") mellom partene består av Kundens bestilling ("Bestillingsskjemaet"), en tjenestebeskrivelse ("Tjenestebeskrivelsen") tilgjengelig på Leverandørens nettside, og Alminnelige Kundevilkår for Tjenesten.

1.2. Kundeavtalen inngås ved at Kunden elektronisk bestiller Tjenesten og aksepterer Alminnelige Kundevilkår og Tjenestebeskrivelsen.

1.3. De til enhver tid gjeldende Alminnelige Kundevilkår er også tilgjengelige på Leverandørens nettside.

2. Tjenesten

2.1. Tjenesten er beskrevet i Tjenestebeskrivelsen som er tilgjengelig på Leverandørens nettside. Tjenestebeskrivelsen vil løpende bli oppdatert iht. Alminnelige Kundevilkår punkt 7.1.

3. Angrerett

3.1. Dersom Kunden er en forbruker og Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet tilsendt.

3.2. Kunden kan på uttrykkelig anmodning gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen. Dersom Kunden i et slikt tilfelle likevel benytter angreretten, må Kunden betale for den perioden Kunden har kunnet bruke Tjenesten fram til angreretten utøves. Ved førstegangsetablering starter Tjenesteleveransen først etter angrefristens utløp.

4. Generelt om bruk av Tjenesten – Kundens forpliktelser og ansvar

4.1. Tilgang til Tjenesten forutsetter at Kunden registrerer seg som bruker hos Leverandøren, og at Leverandøren har inngått avtale om leveranse av infrastruktur og ladetjenester med eier av parkeringskjelleren. Leverandøren forbeholder seg retten til å avslå en søknad om registrering.

4.2. Søknad om registrering skal gjøres via Leverandørens bestillingsløsning. Enten via app eller via de av Leverandøren til enhver tid aksepterte måter. For å registrere seg må Kunden oppgi den til enhver tid påkrevde informasjon. Om informasjon Kunden plikter å gi gjelder følgende:

(i) Ved bestilling skal Kunden gi Leverandøren en fullstendig oversikt over kontaktinformasjon, herunder navn, fødselsnummer, adresse, mobiltelefonnummer og e-post, samt eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å aktivere og levere Tjenesten.

(ii) Kunden skal oppgi antatt ladeforbruk basert på erfaring eller basert på Leverandørens anbefaling basert på snittforbruk ut ifra biltype(r), forventet kjørelengde og lademønster.

(iii) Enhver endring av slik informasjon skal umiddelbart meddeles Leverandøren skriftlig eller via tilgjengelige selvbetjeningsløsninger.

4.3. Tjenesten gjelder kun for husholdningens kjøretøy, herunder kan gjester også benytte Laderen etter avtale med Kunden. Kunden kan ikke videreselge tilgang eller benytte denne i noen form for næringsvirksomhet

4.4. Tilgang til Tjenesten forutsetter at Kunden har registrert den til enhver tid nødvendige betalingsinformasjon.

4.5. Kunden skal sørge for at innloggingsinformasjon behandles og benyttes på en sikker måte og at den ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.

4.6. Kunden er ansvarlig for å ha oppdatert til den til enhver tid siste versjonen av Leverandørens app.

4.7. Kunden kan endre tjenestenivå ved bestilling gjennom Leverandørens til enhver tid godkjente bestillingskanaler. Endringen trer i kraft ved neste trekkdato.

4.8. Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Leverandøren har tilgjengeliggjort for Tjenesten på sine hjemmesider.

4.9. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer for å skaffe seg uberettiget tilgang til tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Videre plikter Kunden å behandle både ladeboksen ("Laderen") og infrastruktur tilknyttet Laderen ("Ladeanlegget") med tilbørlig aktsomhet og forsiktighet.

5. Service

5.1. Kunden skal ved mistanke om feil ved Tjenesten, Laderen eller Ladeanlegget snarest mulig varsle Leverandøren, hvoretter Leverandøren vil foreta fjerndiagnostisering og fjernservice der dette lar seg gjøre.

5.2. Leverandøren er ansvarlig for å rette feil ved Tjenesten, og ved behov for servicetekniker vil Leverandøren forestå denne kontakten.

6. Leverandørens ansvar for Tjenesten

6.1. Leverandøren har ansvar for at Tjenesten fungerer i samsvar med de krav som følger av Kundeavtalen. Leverandøren garanterer imidlertid ikke at Tjenesten til enhver tid vil fungere uten forstyrrelser eller feil, men at eventuell nedetid for Tjenesten vil bli håndtert innen rimelig tid.

6.2. Leverandøren skal så langt det er praktisk mulig øve tilsyn med Tjenesten for å avdekke feil og mangler. Leverandøren skal gi Kunden opplysninger av om eventuelle spesielle forhold knyttet til Tjenesten, som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner og driftsstans.

6.3. Dersom feil og mangler som medfører nedetid for Tjenesten avdekkes, skal informasjon vedrørende nedetiden gjøres tilgjengelig for Kunden uten ugrunnet opphold. Leverandøren plikter å avhjelpe feil og mangler innenfor rimelig tid hensyntatt feilen eller mangelens alvorlighet, og hvilke konsekvenser den vil få for Kunden.

7. Endringer av Tjenesten

7.1. Med minst én måneds varsel har Leverandøren adgang til å foreta innholdsmessige endringer av Tjenesten og Tjenestens tekniske spesifikasjoner. I så tilfelle skal Tjenestebeskrivelsen oppdateres.

7.2. Endringer av Tjenesten skal så langt det er praktisk mulig gjennomføres på en slik måte at det ikke påvirker Kundens bruk av Tjenesten.

7.3. Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser nødvendig for drift av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.

8. Stenging av Tjenesten

8.1. Leverandøren kan umiddelbart og uten forutgående varsel helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom offentlige myndigheter krever dette eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker.

Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal så langt det er praktisk mulig varsles Kunden i rimelig tid.

8.2. Dersom Kunden bryter med vilkårene til Leverandørens betalingsoperatør ("Betalingsoperatøren"), jf. Alminnelige Kundevilkår punkt 10.1, kan Leverandøren stenge Tjenesten uten forutgående varsel. Gjenåpning av Tjenesten kan bare skje etter instruks fra Betalingsoperatøren.

8.3. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av stenging og gjenåpning av Tjenesten.

8.4. Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på Leverandørens nettside.

8.5. Kunden kan en gang pr år fryse Tjenesten i en periode på inntil 3 måneder.

9. Pris for Tjenesten

9.1. Månedspris for Tjenesten følger av Bestillingsskjemaet.

9.2. Leverandøren kan endre månedspris for Tjenesten med én (1) måneds varsel.

9.3. Månedsprisen kan justeres årlig ihht økningen i konsumprisindeks. Første justering kan skje ved første årsskifte etter at avtalen er inngått uten nærmere varsel til Kunden.

9.4. Dersom Leverandøren blir underlagt nye eller økte offentlige skatter eller avgifter, eller andre forhold utenfor Leverandørens kontroll som øker kostnadene vesentlig, kan månedsprisen endres med virkning fra iverksettelsen av økningen.

9.5. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at prisendring er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen.

10. Betaling

10.1. Betaling av Tjenesten formidles gjennom Betalingsoperatøren, p.t. PayEx. https://payex.no/kundeservice/privatkunde/.

10.2. Løpende belastning påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Kunden gis tilgang til Tjenesten.

11. Mangler og reklamasjon

11.1. Dersom det foreligger en feil ved Tjenesten skal Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, gi Leverandøren melding om dette (reklamasjon).

11.2. Leverandøren har ikke ansvar for feil som skyldes forhold på Kundens side, eller fra eier av parkeringsanlegget eller som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll

12. Heving

12.1. Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Kundeavtalen, og dette ikke skyldes forhold hos den annen part, kan den ikke-misligholdende part heve Kundeavtalen med umiddelbar virkning.

12.2. Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet manglende betaling av faktura når Kunden 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse ikke har betalt, at Kunden gjør endringer på utstyret tilhørende Tjenesten, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker Tjenesten.

12.3. Dersom Leverandøren på grunn av Kundens mislighold hever Kundeavtalen, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren, samt å erstatte det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet.

13. Erstatning

13.1. Kunden kan kreve erstatning for alle direkte og dokumenterte tap Kunden lider som følge av Leverandørens mislighold.

13.2. Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Leverandørens kontroll og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, herunder at eier av parkeringsanlegget ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Leverandøren.

13.3. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap hos Kunden som skyldes:

(i) Feil eller uaktsomhet på Kunden, eier av parkeringsanlegget eller andre brukere sin side.

(ii) Feil, avbrudd eller forsinkelse i internett eller annet kommunikasjonsnettverk som påvirker Tjenestens funksjonalitet eller tilgjengelighet.

(iii) At Tjenesten har blitt kansellert av Leverandøren.

13.4. Leverandørens erstatningsansvar er i alle tilfeller oppad begrenset til prisen for ett års bruk av Tjenesten.

13.5. Kunden er erstatningsansvarlig for direkte tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold.

14. Tapsbegrensningsplikt

14.1. Kunden plikter å forsøke å begrense sitt tap. For det tilfelle at Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar reduseres eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

15. Varighet og oppsigelse

15.1. Kundeavtalen trer i kraft den dato Kunden bestiller Tjenesten.

15.2. Kundeavtalen kan sies opp av Kunden med en oppsigelsesfrist på én måned regnet fra den 1. i førstkommende måned etter oppsigelsen fant sted.

15.3. Leverandøren kan kun si opp Kundeavtalen i de tilfeller at avtalen mellom Leverandøren og eieren av parkeringsanlegget opphører. Oppsigelsesfristen er én måned regnet fra den 1. i førstkommende måned etter oppsigelsen fant sted. Dette punktet er ikke til hinder for at Leverandøren kan heve Kundeavtalen i henhold til bestemmelsene i Kundeavtalen punkt 12.

15.4. Kundeavtaler hvor Kunden selv har installert Laderen vil ikke bli ansett som avsluttet før Laderen er sendt tilbake og er mottatt av Leverandør.

16. Personvern og tilgang til produksjonsdata

16.1. Leverandørens håndtering av Kundens personopplysninger skal til enhver tid være i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

16.2. Informasjon om Leverandørens håndtering av personopplysninger finnes i Leverandørens personvernerklæring som er tilgjengelig på Leverandørens nettside.

16.3. Kunden samtykker til at Leverandøren kan innhente og benytte produksjonsdata fra Ladeanlegget i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning. Dette vil eksempelvis være oversikt over strømforbruk og data knyttet til ladehistorikk.

16.4. Leverandøren skal benytte Kundens produksjonsdata ved fakturering, overvåkning og drift av Ladeanlegget. Videre samtykker Kunden til at Leverandøren kan benytte produksjonsdata til å føre produksjonsstatistikk, samt til bruk i markedsføring (i anonymisert form). Kunden gir Leverandøren tillatelse til å videreformidle produksjonsdata fra Ladeanlegget til tredjeparter for bruk innen forskning og utvikling av konsepter og produkter innen fornybar energi og smart teknologi.

16.5. Kunden skal til enhver tid ha rett til innsyn i produksjonsdata, produksjonsverdier og lagrede personopplysninger om Kunden.

16.6. Øvrige anvendelsesområder for bruk av produksjonsdata skal avtales særskilt mellom Leverandøren og Kunden.

17. Eierskap og immaterielle rettigheter

17.1. Leverandøren er eier av Ladeanlegget og Laderne.

17.2. Alle immaterielle rettigheter tilknyttet Ladeanlegget og Laderne, tilhører Leverandøren eller dennes leverandør/partnere.

17.3. Kunden vil gjennom bruk av Tjenesten kunne få tilgang til programvare som er utviklet av Leverandøren og/eller dennes partnere. Kunden gis en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke Tjenesten, herunder enhver programvare som gjøres tilgjengelig for Kunden som en del av Tjenesten, i samsvar med disse Alminnelige Kundevilkår.

17.4. Kunden har ikke rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verker av noen del av Tjenesten, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten (eller deler av denne), med mindre dette er tillatt i henhold til preseptorisk (ufravikelig) lov.

18. Overdragelse

18.1. Leverandøren kan fritt overdra Laderen, Ladeanlegget og denne Kundeavtalen til et annet selskap, likevel slik at Kundens vilkår etter Kundeavtalen forblir uendret etter overdragelsen.

18.2. Kunden kan ikke overdra Kundeavtalen til andre, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Unntak for dette gjelder ved overdragelse til medlemmer av samme husstand. Før overdragelse kan skje må Kunden ha betalt alle utestående forpliktelser overfor Leverandøren.

19. Utkjøp av laderen

19.1. Dersom eieren av parkeringsanlegget benytter seg av sin rett til å kjøpe Ladeanlegget fra Leverandøren, har Kunden rett til å kjøpe Laderen fra Leverandøren. Dersom utkjøpsprisen ikke er forhåndsavtalt med Kunden, vil Kunden på forespørsel få oppgitt gjeldende utkjøpspris vil i det enkelte tilfellet. Overdragelse av Laderen skjer etter nærmere avtale mellom partene.

20. Endring av Alminnelige Kundevilkår

20.1. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre de Alminnelige Kundevilkårene med én måneds varsel. Ved slik endring skal Leverandøren informere Kunden og oppdatere vilkår på Leverandørens nettside.

21. Lovvalg og verneting

21.1. Avtalen er underlagt norsk rett.

21.2. Partene vedtar parkeringsanleggets sted som rett verneting.

Kontakt oss

Production environment