Alminnelige vilkår

Her finner du Avtalevilkår gjeldende for deg som leier eller eier ladeboks fra Aneo. 

Del A – ALMINNELIG DEL

 1. INNLEDNING

Disse alminnelige vilkårene ("Alminnelige vilkår") gjelder for leveranse av ladetjenester til elbil ("Tjenesten") som er inngått mellom Aneo Mobility AS ("Aneo") og bruker av Tjenesten ("Ladekunden").

 

 1. AVTALEDOKUMENTER

Avtaleforholdet ("Avtalen") etableres ved Ladekundens bestilling av Tjenesten og består av følgende dokumenter:

 • Bestillingen som gjøres via Aneos aksepterte løsninger ("Bestillingen")
 • Disse Alminnelige vilkår
 • Eventuelle avtaler om tilleggstjenester inntatt i Del B - Særlige vilkår ("Tilleggstjenester") inngått direkte mellom Aneo og Ladekunden
 • Tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelsen") som til enhver tid finnes her: https://www.aneo.com/tjenester/mobility/tjenestebeskrivelse/

Ved motstrid, skal følgende rangforhold gjelde; (i) Bestillingen, (ii) Alminnelige vilkår, (iii) Eventuelle avtaler om tilleggstjenester og (iv) Tjenestebeskrivelse

 

 1. LADEKUNDENS FORPLIKTELSE VED ETABLERING OG AJOURFØRING AV KUNDEFORHOLDET

 

3.1. Etablering av kundeforholdet

Ladekundens bruk av Tjenesten forutsetter at eier av parkeringsanlegg har inngått en avtale med Aneo, og at Ladekunden etablerer et kundeforhold med Aneo. Registrering av kundeforholdet gjøres via de til enhver tid aksepterte bestillingsløsninger.

Ladekunden er forpliktet til å sørge for at den registrerte informasjon på "Min side" til enhver tid er korrekt og oppdatert, herunder betalingsinformasjon.

Aneo forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Ladekunden i forbindelse med etablering av Avtalen.

 

3.2. Endring av abonnement

Dersom Ladekunden ønsker å endre sin Bestilling, og abonnement kan dette gjøres på "Min side". Oppgradering av abonnement skjer umiddelbart, nedgradering trer i kraft ved førstkommende fakuraperiode.

 

3.3. Ladekundens forpliktelser forøvrig

Ladekunden plikter å sette seg inn i, og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Aneo har gjort tilgjengelig på sine hjemmesider.

Ladekunden må ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer for å skaffe seg selv eller andre uberettiget tilgang til Tjenesten, eller systemer som Ladekunden ikke har rett til å benytte.

Ladekunden skal behandle både ladeboksen ("Laderen") og øvrig infrastruktur ("Ladeanlegget") med tilbørlig aktsomhet.

 

 1. ANEOS ANSVAR FOR TJENESTEN

 

4.1. Ansvar for Tjenesten

Aneo har ansvar for at Tjenesten fungerer i samsvar med Avtalen. Aneo garanterer ikke for at Tjenesten til enhver tid vil fungere uten forstyrrelser eller feil, men skal sørge for at feilretting gjøres innen rimelig tid.

Aneo har rett til å benytte underleverandør til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen.

Aneo skal overvåke Tjenesten for å avdekke feil ved denne. Alvorlige feil som medfører nedetid for Tjenesten skal varsles Ladekunden uten ugrunnet opphold. Slike feil varsles på mest hensiktsmessige måte, eksempelvis e-post, SMS eller Min side.

Ladekunden plikter å varsle Aneo uten ugrunnet opphold ved mistanke om feil ved Tjenesten, Laderen eller Ladeanlegget forøvrig. Se forøvrig pkt. 6.

Aneo skal bruke rimelig ressurser for å kartlegge årsaken til feilen og gjøre adekvate tiltak for feilretting innen rimelig tid. Aneo forbeholder seg retten til å belaste Ladekunden for utbedring av feil som skyldes Ladekunden eller forhold som Ladekunden svarer for.

Aneo er ikke ansvarlig for feil eller nedetid som skyldes omstendigheter utenfor Aneos kontroll, blant annet men ikke begrenset til feil eller nedetid som skyldes Ladekunden, forhold som Ladekunden svarer for, fysiske- eller geografiske forhold, ytre påvirkning på ekstern infrastruktur eller utstyr.

 

4.2. Endring av Tjenesten

Aneo forbeholder seg rett til å foreta endringer i Tjenestebeskrivelsen samt de Alminnelige vilkår og øvrige betingelser for levering av Tjenesten. Slike endringer varsles med minst tretti (30) dagers varsel.

Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, samt endringer av våre Tilleggstjenester regnes ikke som endringer etter dette punkt.

 

4.3. Stenging av Tjenesten

Aneo kan umiddelbart og uten forutgående varsel helt eller delvis stenge Ladekundens tilgang til Tjenesten dersom offentlige myndigheter krever dette, eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker.

Videre kan Aneo stenge tjenesten i nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, ved naturkatastrofer, krig, krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout eller alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester.

Aneo skal så langt som mulig varsle Ladekunden om slik stenging i rimelig tid.

Stenging av Tjenesten som følge av forhold på Kundens side, reguleres av punkt 8.3.

 

 1. PRIS

Pris for tjenesten følger av Bestillingen og Ladekundens valgte abonnement .

Aneo kan endre månedspris for abonnementet tilknyttet Tjenesten med 30 dagers varsel.

 

 1. FAKTURERING OG BETALING

Betaling av Tjenesten gjøres via den til enhver tid gjeldende betalingsoperatør, for tiden Payex. Aneo står fritt til å endre betalingsoperatør og faktureringsintervall uten nærmere varsel.

Ladekundens betalingsforpliktelse inntrer fra det tidspunkt Ladekunden gis faktisk tilgang til Tjenesten eller senest 14 dager fra Ladekunden har mottatt Lader, og påløper i det intervall som følger av Ladekundens Bestilling.

Kostnader til etablering (herunder porto, installasjon mv.) kan påløpe ved Bestilling og belastes Ladekunden ved Bestillingen.

 

 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen trer i kraft den dato Ladekunden bestiller Tjenesten.

Avtalen kan sies opp av Ladekunden med en oppsigelsestid på én (1) måned regnet fra første dag i påfølgende fakturaperiode.

Aneo kan bare si opp Avtalen dersom avtalen om levering av ladetjenester mellom Aneo og eier av parkeringsanlegget opphører eller termineres i henhold til disse Alminnelige vilkår pkt. 8.5. Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første dag i påfølgende fakturaperiode etter oppsigelsen fant sted. Dersom Ladekunden selv har installert Laderen anses Avtalen først som avsluttet når Laderen er returnert og mottatt av Aneo, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene.

 

 1. KONTRAKTSBRUDD

 

8.1 Mangel

Det foreligger mislighold dersom Aneo ikke leverer sin Tjeneste i samsvar med det Partene har avtalt, med mindre misligholdet skyldes forhold som Kadekunden bærer risikoen for ("Mislighold").

 

8.2 Reklamasjon

Ladekunden plikter å varsle Aneo om feil eller mangler ved Tjeneten innen rimelig tid etter at Misligholdet ble, eller burde ha blitt, oppdaget ("Reklamasjon").

 

8.3 Midlertidig Stans i Tjenesten som følge av Ladekundens mislighold

Videre har Aneo rett til å stenge Ladekundens tilgang til Tjenesten dersom Ladekunden ikke har betalt utestående beløp innen én (1) uke etter at Ladekunden har mottatt varsel om stenging, eller dersom Ladekunden for øvrig opptrer i strid med gjeldende avtaleforpliktelser

knyttet til Tjenesten. Gjenåpning forutsetter at utestående betalingsforpliktelser blir betalt, og eventuell avtalestridig bruk opphører. Aneo kan ikke holdes ansvarlig for tap eller merkostnader som Ladekunden har i forbindelse med stenging eller gjenåpning etter dette punkt.

 

8.4 Erstatning

Ved Mislighold fra Aneo, kan Ladekunden kun holde Aneo erstatningsansvarlig som følge av at Tjenesten er helt utilgjeng og dersom dette har oppstått som følge av Aneos uaktsomhet.

Erstatningsplikten inntrer ikke før tidligst fem (5) arbeidsdager etter at Aneo ble, eller burde ha blitt, oppmerksom på forholdet og forholdet fortsatt ikke er rettet. Plikten til å svare erstatning gjelder tap fra og med utløpet av fristen på fem (5) arbeidsdager.

Aneo er ikke erstatningsansvarlig for tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr som eies av Ladekunden eller tap som skyldes måten Ladekunden bruker tjenesten. Aneo er heller ikke ansvarlig for skader og tap som skyldes handlinger foretatt av tredjeparter, herunder skader som følge av hærverk eller sabotasje.

Ladekunden er forpliktet til å iverksette de tiltak som med rimelighet kan kreves for å begrense sitt tap. Dersom Ladekunden har medvirket til skaden eller tapet, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Aneos plikt til å svare erstatning reduseres eller falle bort. Tilsvarende gjelder dersom Ladekunden ikke i rimelig grad har fjernet eller minket risikoen for skaden eller tapet.

Aneos ansvar for Ladekundens tap er for ethvert tilfelle begrenset til Ladekundens direkte tap, og Aneo kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, konsekvenstap, skade eller tap på andre gjenstander, tapte inntekter eller tap av kontrakter.

Aneo har ikke brutt noen forpliktelser i Avtalen (og er da ikke erstatningsansvarlig) dersom manglende oppfyllelse av Avtalen skyldes forhold utenfor Aneos kontroll og som Aneo ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, herunder dersom eier av ladeanlegget ikke oppfyller sine forpliktelser ovenfor Aneo.

Erstatning etter dette punkt skal som hovedregel svares i form av forholdsmessig fradrag i prisen for Tjenesten og er i alle tilfeller oppad begrenset til prisen innenfor den tidsperiode som misligholdet relateres til.

 

8.5 Heving

Hver av Partene kan heve Avtalen dersom en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, og misligholdet ikke skyldes forholde som kan lastes den annen Part, og som ikke er rettet 30 dager etter påkrav/hevingsvarsel fra den annen Part.

Som vesentlig mislighold anses blant annet, men ikke begrenset til:

a) manglende eller forsinket betaling på mer enn 30 dager

b) dersom Ladekunden gjør endringer på Laderen eller tilhørende utstyr

c) krenkelse av Aneo eller andres opphavsrett eller immaterielle rettigheter

d) misbruk av tjenesten.

Dersom Avtalen heves, plikter Ladekunden straks å innfri samtlige utestående forpliktelser ovenfor Aneo og forøvrig dekke Aneos tap som følge av misligholdet.

 

 1. PERSONVERN OG TILGANG TIL KUNDEDATA

Aneos håndtering av Ladekundens personopplysninger skal til enhver til være i tråd med gjeldende regelverk. Informasjon om hvordan Aneo behandler personopplysninger er tilgjengelig via Aneos personvernerklæring: https://www.aneo.com/personvernerklaring/ som Ladekunden aksepterer ved inngåelsen av Avtalen.

Partene skal ikke videreformidle de opplysninger som er mottatt fra den annen Part med mindre det følger av avtale, samtykke, opplysningene er offentlig tilgjengelige, har hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving e.l. der det er saklig grunn.

 

 1. EIERSKAP OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Aneo eier Laderen som benyttes til å yte Tjenesten, med mindre annet er særskilt avtalt.

Inngåelse av Avtalen innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter. Aneo, eller Aneos underleverandører og eller partnere er eier av alle immaterielle rettigheter knyttet til Laderne og ladeanlegget forøvrig.

Ved bruk av Tjenesten gis Ladekunden en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke overførbar, gjenkallelig tilgang til og rett til bruk av programvare som er utviklet av Aneo og/eller Aneos partnere. Enhver bruk skal skje i samsvar med Avtalen.

Ladekunden har ikke under noen omstendighet rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verk av noen del av Tjenesten, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten, eller deler av denne, med mindre det er tillat i henhold til preseptorisk (ufravikelig) lov.

 

 1. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Aneo kan fritt overdra Avtalen uten samtykke fra Ladekunden.

Dersom Ladekunden ønsker å overdra Avtalen, kan dette kun skje etter skriftlig forhåndssamtykke fra Aneo.

 

 1. ANGRERETT

Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, herunder ved telefonsalg eller salg over internett, har Ladekunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelse uten å oppgi noen grunn for dette, jf. angrerettloven. Dersom angreretten benyttes, skal et ferdig utfylt angrerettskjema sendes til: post.mobility@aneo.com 

Ved bruk av angreretten skal eventuelt mottatt Lader straks returneres til Aneo for Ladekundens kostnad. Dersom angreretten benyttes etter oppstart av Tjenesten, men før angrefristens utløp, skal Ladekunden betale for kostnader som er påløpt frem til det tidspunktet Aneo mottar melding om bruk av angreretten i henhold til punktet ovenfor. Dersom Ladekunden tar i bruk Tjenesten før angrefristens utløp anses dette som at Ladekunden uttrykkelig har bedt om oppstart av Tjenesten før utløpet av angrefristen jf. angrerettloven §§ 12 og 19.

Dersom Aneo som følge av Ladekundens bestilling av Tjenesten har pådratt seg kostnader til klargjøring og installasjon skal også disse dekkes av Ladekunden.

Dersom Ladekunden ikke henter ut den bestilte Laderen fra utleveringsstedet forbeholder Aneo seg retten til å fakturere Ladekunden for de direkte kostnader i forbindelse med utsendelsen og retur, med tillegg av et gebyr på NOK 400. Dette punkt kommer også til anvendelse uavhengig av om melding om angrerett er sendt eller ikke.

 

 1. LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt norsk rett.

Tvister vedrørende Avtalen skal forsøkes løses ved forhandlinger. Dersom Partene ikke kommer til enighet ved forhandlinger, kan saken bringes inn for alminnelige domstoler.

Partene vedtar Ladeanleggets beliggenhet som rett verneting.

AVTALEVILKÅR – LADEKUNDE – EIE

Gjeldende fra 01.01.2024

Del A – ALMINNELIG DEL

 1. INNLEDNING

Disse alminnelige vilkårene ("Alminnelige vilkår") gjelder for leveranse av ladetjenester til elbil ("Tjenesten") som er inngått mellom Aneo Mobility AS ("Aneo") og bruker av Tjenesten ("Ladekunden").

 

 1. AVTALEDOKUMENTER

Avtaleforholdet ("Avtalen") etableres ved Ladekundens bestilling av Tjenesten og består av følgende dokumenter:

 • Bestillingen som gjøres via Aneos aksepterte løsninger ("Bestillingen")
 • Disse Alminnelige vilkår
 • Eventuelle avtaler om tilleggstjenester inntatt i Del B - Særlige vilkår ("Tilleggstjenester") inngått direkte mellom Aneo og Ladekunden
 • Tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelsen") som til enhver tid finnes her: https://www.aneo.com/tjenester/mobility 

Ved motstrid, skal følgende rangforhold gjelde; (i) Bestillingen, (ii) Alminnelige vilkår, (iii) Eventuelle avtaler om tilleggstjenester og (iv) Tjenestebeskrivelse

 

3. LADEKUNDENS FORPLIKTELSE VED ETABLERING OG AJOURFØRING AV KUNDEFORHOLDET

 

3.1. Etablering av kundeforholdet

Ladekundens bruk av Tjenesten forutsetter at Ladekunden eier eller har bruksrett til en kompatibel ladeboks, at eier av parkeringsanlegg har inngått en avtale med Aneo, og at Ladekunden etablerer et kundeforhold med Aneo. Bestillingen gjøres via de til enhver tid aksepterte bestillingsløsninger.

Ladekunden er forpliktet til å sørge for at den registrerte informasjon på "Min side" til enhver tid er korrekt og oppdatert, herunder Ladekundens bekreftelse på rett til bruk av Laderen og betalingsinformasjon.

Ladekundens ladeboks ("Laderen") skal forhåndsgodkjennes av Aneo i forbindelse med Bestillingen. Forhåndsgodkjenning skjer ved registrering av serienummer for Laderen.

Aneo forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Ladekunden i forbindelse med etablering av Avtalen.

 

3.2. Endring av abonnement

Dersom Ladekunden ønsker å endre sin Bestilling, og abonnement kan dette gjøres på "Min side". Oppgradering av abonnement skjer umiddelbart, nedgradering trer i kraft ved førstkommende fakuraperiode.

 

3.3. Ladekundens forpliktelser for øvrig

Ladekunden samtykker til at Aneo til enhver tid skal ha full råderett til Laderen så lenge Laderen er koblet til Ladeanlegget. Råderetten inkluderer, men er ikke begrenset til, oppdatering av software, styring av Lader og innhenting av forbruksdata.

Ladekunden plikter å sette seg inn i, og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Aneo har gjort tilgjengelig på sine hjemmesider.

Ladekunden må ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer for å skaffe seg selv eller andre uberettiget tilgang til Tjenesten, eller systemer som Ladekunden ikke har rett til å benytte.

Ladekunden skal behandle både Laderen og øvrig infrastruktur ("Ladeanlegget") med tilbørlig aktsomhet.

 

 1. ANEOS ANSVAR FOR TJENESTEN

4.1. Ansvar for Tjenesten

Aneo har ansvar for at Tjenesten fungerer i samsvar med Avtalen. Aneo garanterer ikke for at Tjenesten til enhver tid vil fungere uten forstyrrelser eller feil.

Aneo har ikke noe ansvar for feil ved Laderen. Ladekunden skal bære alle kostnader i forbindelse med reparasjon, service og vedlikehold av Laderen som ikke omfattes av avsnitt 6 under.

Aneo har rett til å benytte underleverandør til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen.

Aneo skal overvåke Tjenesten for å avdekke feil ved denne. Alvorlige feil som medfører nedetid for Tjenesten skal varsles Ladekunden uten ugrunnet opphold. Slike feil varsles på mest hensiktsmessige måte, eksempelvis e-post, SMS eller Min side.

Ladekunden plikter å varsle Aneo uten ugrunnet opphold ved mistanke om feil ved Tjenesten, Laderen eller Ladeanlegget for øvrig. Se for øvrig pkt. 6.

Aneo skal bruke rimelig ressurser for å kartlegge årsaken til feilen og gjøre adekvate tiltak for å diagnostisere feil innen rimelig tid og bistå med fjerndiagnostistikk, fjernhjelp og selvhjelp dersom feilen relateres til Ladekundens Lader. Aneo forbeholder seg retten til å belaste Ladekunden for utbedring av feil som skyldes Ladekunden eller forhold som Ladekunden svarer for.

Aneo er ikke ansvarlig for feil eller nedetid som skyldes omstendigheter utenfor Aneos kontroll, blant annet, men ikke begrenset til, feil eller nedetid som skyldes Ladekunden, forhold som Ladekunden svarer for, fysiske- eller geografiske forhold, ytre påvirkning på ekstern infrastruktur eller utstyr.

 

4.2. Endring av Tjenesten

Aneo forbeholder seg rett til å foreta endringer i Tjenestebeskrivelsen samt de Alminnelige vilkår og øvrige betingelser for levering av Tjenesten. Slike endringer varsles med minst tretti (30) dagers varsel.

Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, samt endringer av våre Tilleggstjenester regnes ikke som endringer etter dette punkt.

 

4.3. Stenging av Tjenesten

Aneo kan umiddelbart og uten forutgående varsel helt eller delvis stenge Ladekundens tilgang til Tjenesten dersom offentlige myndigheter krever dette, eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker.

Videre kan Aneo stenge Tjenesten i nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, ved naturkatastrofer, krig, krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout eller alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester.

Aneo skal så langt som mulig varsle Ladekunden om slik stenging innen rimelig tid.

Stenging av Tjenesten som følge av forhold på Kundens side, reguleres av punkt 8.3.

 

 1. PRIS

Pris for tjenesten følger av Bestillingen og Ladekundens valgte abonnement.

Aneo kan endre månedspris for abonnementet tilknyttet Tjenesten med 30 dagers varsel.

 

 1. FAKTURERING OG BETALING

Betaling av Tjenesten gjøres via den til enhver tid gjeldende betalingsoperatør, for tiden Payex. Aneo står fritt til å endre betalingsoperatør og faktureringsintervall uten nærmere varsel.

Ladekundens betalingsforpliktelse inntrer fra det tidspunkt Ladekunden gis faktisk tilgang til Tjenesten eller senest 14 dager Ladekunden har mottatt Lader, og påløper i det intervall som følger av Ladekundens Bestilling.

Kostnader til etablering (herunder porto, installasjon mv.) kan påløpe ved Bestilling og belastes Ladekunden ved Bestillingen.

 

 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen trer i kraft den dato Ladekunden bestiller Tjenesten.

Avtalen kan sies opp av Ladekunden med en oppsigelsestid på én (1) måned regnet fra første dag i påfølgende fakturaperiode.

Aneo kan bare si opp Avtalen dersom avtalen om levering av ladetjenester mellom Aneo og eier av parkeringsanlegget opphører eller termineres i henhold til disse Alminnelige vilkår pkt 8.5. Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første dag i påfølgende fakturaperiode etter oppsigelsen fant sted.

 

 1. KONTRAKTSBRUDD

8.1 Mangel

Det foreligger mislighold dersom Aneo ikke leverer sin Tjeneste i samsvar med det Partene har avtalt, med mindre misligholdet skyldes forhold som Ladekunden bærer risikoen for ("Mislighold").

 

8.2 Reklamasjon

Ladekunden plikter å varsle Aneo om feil eller mangler ved Tjenesten innen rimelig tid etter at Misligholdet ble, eller burde ha blitt, oppdaget ("Reklamasjon").

 

8.3 Midlertidig Stans i Tjenesten som følge av Ladekundens mislighold

Videre har Aneo rett til å stenge Ladekundens tilgang til Tjenesten dersom Ladekunden ikke har betalt utestående beløp innen én (1) uke etter at Ladekunden har mottatt varsel om stenging, eller dersom Ladekunden for øvrig opptrer i strid med gjeldende avtaleforpliktelser

knyttet til Tjenesten. Gjenåpning forutsetter at utestående betalingsforpliktelser blir betalt, og eventuell avtalestridig bruk opphører. Aneo kan ikke holdes ansvarlig for tap eller merkostnader som Ladekunden har i forbindelse med stenging eller gjenåpning etter dette punkt.

 

8.4 Erstatning

Ved Mislighold fra Aneo, kan Ladekunden kun holde Aneo erstatningsansvarlig som følge av at Tjenesten er helt utilgjengelig og dersom dette har oppstått som følge av Aneos uaktsomhet.

Erstatningsplikten inntrer ikke før tidligst fem (5) arbeidsdager etter at Aneo ble, eller burde ha blitt, oppmerksom på forholdet og forholdet fortsatt ikke er rettet. Plikten til å svare erstatning gjelder tap fra og med utløpet av fristen på fem (5) arbeidsdager.

Aneo er ikke erstatningsansvarlig for tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr som eies av Ladekunden eller tap som skyldes måten Ladekunden bruker Tjenesten. Aneo er heller ikke ansvarlig for skader og tap som skyldes handlinger foretatt av tredjeparter, herunder skader som følge av hærverk eller sabotasje.

Ladekunden er forpliktet til å iverksette de tiltak som med rimelighet kan kreves for å begrense sitt tap. Dersom Ladekunden har medvirket til skaden eller tapet, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Aneos plikt til å svare erstatning reduseres eller falle bort. Tilsvarende gjelder dersom Ladekunden ikke i rimelig grad har fjernet eller minket risikoen for skaden eller tapet.

Aneos ansvar for Ladekundens tap er for ethvert tilfelle begrenset til Ladekundens direkte tap, og Aneo kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, konsekvenstap, skade eller tap på andre gjenstander, tapte inntekter eller tap av kontrakter.

Aneo har ikke brutt noen forpliktelser i Avtalen (og er da ikke erstatningsansvarlig) dersom manglende oppfyllelse av Avtalen skyldes forhold utenfor Aneos kontroll og som Aneo ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, herunder dersom eier av ladeanlegget ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Aneo.

Erstatning etter dette punkt skal som hovedregel svares i form av forholdsmessig fradrag i prisen for Tjenesten og er i alle tilfeller oppad begrenset til prisen innenfor den tidsperiode som misligholdet relateres til.

 

8.5 Heving

Hver av Partene kan heve Avtalen dersom en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, og misligholdet ikke skyldes forholde som kan lastes den annen Part, og som ikke er rettet 30 dager etter påkrav/hevingsvarsel fra den annen Part.

Som vesentlig mislighold anses blant annet, men ikke begrenset til: a) manglende eller forsinket betaling på mer enn 30 dager; b) dersom Ladekunden gjør endringer på Laderen eller tilhørende utstyr; c) krenkelse av Aneo eller andres opphavsrett eller immaterielle rettigheter; d) misbruk av tjenesten; e) Ladekunden ikke har rett til å benytte Laderen f) Laderen kunden benytter ikke samsvarer med forhåndsgodkjent Lader; g) Laderen ikke er kompatibel med Aneos og leverandøren av Laderens systemer.

Dersom Avtalen heves, plikter Ladekunden straks å innfri samtlige utestående forpliktelser ovenfor Aneo og for øvrig dekke Aneos tap som følge av misligholdet.

 

 1. PERSONVERN OG TILGANG TIL KUNDEDATA

Aneos håndtering av Ladekundens personopplysninger skal til enhver til være i tråd med gjeldende regelverk. Informasjon om hvordan Aneo behandler personopplysninger er tilgjengelig via Aneos personvernerklæring: https://www.aneo.com/personvernerklaring/ som Ladekunden aksepterer ved inngåelsen av Avtalen.

Partene skal ikke videreformidle de opplysninger som er mottatt fra den annen Part med mindre det følger av avtale, samtykke, opplysningene er offentlig tilgjengelige, har hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving e.l. der det er saklig grunn.

 

 1. EIERSKAP OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Inngåelse av Avtalen innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter. Aneo, eller Aneos underleverandører og eller partnere er eier av alle immaterielle rettigheter knyttet til Ladeanlegget for øvrig.

Ved bruk av Tjenesten gis Ladekunden en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke overførbar, gjenkallelig tilgang til og rett til bruk av programvare som er utviklet av Aneo og/eller Aneos partnere. Enhver bruk skal skje i samsvar med Avtalen.

Ladekunden har ikke under noen omstendighet rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verk av noen del av Tjenesten, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten, eller deler av denne, med mindre det er tillat i henhold til preseptorisk (ufravikelig) lov.

 

 1. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Aneo kan fritt overdra Avtalen uten samtykke fra Ladekunden.

Dersom Ladekunden ønsker å overdra Avtalen, kan dette kun skje etter skriftlig forhåndssamtykke fra Aneo.

 

 1. ANGRERETT

Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, herunder ved telefonsalg eller salg over internett, har Ladekunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelse uten å oppgi noen grunn for dette, jf. angrerettloven. Dersom angreretten benyttes, skal et ferdig utfylt angrerettskjema sendes til: post.mobility@aneo.com 

Dersom angreretten benyttes etter oppstart av Tjenesten, men før angrefristens utløp, skal Ladekunden betale for kostnader som er påløpt frem til det tidspunktet Aneo mottar melding om bruk av angreretten i henhold til punktet ovenfor. Dersom Ladekunden tar i bruk Tjenesten før angrefristens utløp anses dette som at Ladekunden uttrykkelig har bedt om oppstart av Tjenesten før utløpet av angrefristen jf. angrerettloven §§ 12 og 19.

Dersom Aneo som følge av Ladekundens bestilling av Tjenesten har pådratt seg kostnader til klargjøring og installasjon skal også disse dekkes av Ladekunden.

 

13. LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt norsk rett.

Tvister vedrørende Avtalen skal forsøkes løses ved forhandlinger. Dersom Partene ikke kommer til enighet ved forhandlinger, kan saken bringes inn for alminnelige domstoler.

Partene vedtar Ladeanleggets beliggenhet som rett verneting.

 

DEL B – SÆRLIGE VILKÅR

Enkelte Ladekunder har abonnementer og eller løsninger som inkluderer særlige vilkår ("Særlige vilkår"). Disse Særlige vilkår gjelder kun for de Ladekunder som har de beskrevne tjenestene/produktene inkludert i sin Avtale med Aneo.

Særlige vilkår kan endres og/eller suppleres innenfor de samme rammer som DEL A Alminnelige vilkår, men likevel slik at kun berørte Ladekunder varsles ved endringer og/eller suppleringer.

 

 1. UTKJØP AV LADER

Dersom eier av Ladeanlegget inngår avtale med Aneo om utkjøp av ladeanlegget, har også Ladekunden rett til å kjøpe ut Laderen. Utkjøpspris for Lader fås på forespørsel. Det skal inngås særskilt avtale om utkjøp av lader etter dette punkt.

 

2. ROLLOVER

Rollover er en tilleggstjeneste som kan tilbys for enkelte abonnement.

Dersom Ladekunden har Rollover inkludert i sitt abonnement vil ubenyttet del av abonnementskvoten ("Rollover") bli overført til neste fakturaperiode. Dette gjelder også for ekstra kvoter som Ladekunden har kjøpt til sitt abonnement.

Maksimal tillat Rollover defineres av abonnementets gjeldende størrelse og er begrenset til 2 (to) ganger det antall kilowattimer du har inkludert i abonnementet ditt.

Dersom Ladekunden nedgraderer sitt abonnement, vil Ladekunden kunne miste ubenyttet andel av Rollover.

Rollover har ingen utløpsdato, men bruk av Rollover forutsetter at Ladekunden har et aktivt betalende abonnement.

 

3. FRYSING AV TJENESTEN

Enkelte Ladekunder kan én gang per 12 måneders periode velge å fryse Tjenesten i inntil 3 fakturaperioder.

Frysing av tjenesten skal meddeles Aneo skriftlig eller via Min side og får virkning fra første dag i påfølgende fakturaperiode eller en senere fakturaperioden som Ladekunden selv har bestemt.

AVTALEVILKÅR, LADEKUNDE, ANEO DRIFT

Del A – ALMINNELIG DEL

 

1. INNLEDNING

1.1.  Disse alminnelige vilkårene ("Alminnelige Vilkår") gjelder for leveranse av ladetjenester til elbil ("Tjenesten") som er inngått mellom Aneo Mobility AS ("Aneo") og bruker av Tjenesten ("Ladekunden") og infrastrukturen ("Ladeanlegget") eies av andre ("Eieren") enn Aneo.

2.  AVTALEDOKUMENTER 

2.1. Avtaleforholdet ("Avtalen") etableres ved Ladekundens bestilling av Tjenesten og består av følgende dokumenter:

·  Bestillingen som gjøres via Aneos aksepterte løsninger ("Bestillingen")

·  Disse Alminnelige Vilkår

·  Eventuelle avtaler om tilleggstjenester som reguleres i Del B - Særlige vilkår ("Tilleggstjenester") inngått direkte mellom Aneo og Ladekunden

·   Tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelsen") som til enhver tid finnes her: https://www.aneo.com/............

2.2. Ved motstrid, skal følgende rangforhold gjelde; (i) Bestillingen, (ii) Tjenestebeskrivelse (iii) Alminnelige Vilkår, og (iv) Eventuelle avtaler om tilleggstjenester (Alminnelige vilkår Del B)

 

 1. LADEKUNDENS FORPLIKTELSE VED ETABLERING OG AJOURFØRING AV KUNDEFORHOLDET

Etablering av kundeforholdet

3.1. Ladekundens bruk av Tjenesten forutsetter at eier av parkeringsanlegg har inngått en avtale med Aneo, og at Ladekunden etablerer et kundeforhold med Aneo. Registrering av kundeforholdet gjøres via de til enhver tid aksepterte bestillingsløsninger.

3.2. Ladekunden er forpliktet til å sørge for at den registrerte informasjon på "Min side" til enhver tid er korrekt og oppdatert, herunder betalingsinformasjon.

3.3. Aneo forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Ladekunden i forbindelse med etablering av Avtalen.

 

Endring av abonnement

3.4. Dersom Ladekunden ønsker å endre sin Bestilling, og abonnement kan dette gjøres på "Min side". Oppgradering av abonnement skjer umiddelbart, nedgradering trer i kraft ved førstkommende fakturaperiode.

 

Ladekundens forpliktelser forøvrig

3.5. Aneo skal ha full råderett til ladeboksen ("Laderen") så lenge Avtalen gjelder og Laderen er koblet til Ladeanlegget, eller et ladeanlegg Aneo opererer. Råderetten inkluderer, men er ikke begrenset til; oppdatering av software, styring av ladere og innhenting av forbruksdata.

3.6. Ladekunden plikter å sette seg inn i, og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Aneo har gjort tilgjengelig på sine hjemmesider.

3.7. Ladekunden må ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer for å skaffe seg selv eller andre uberettiget tilgang til Tjenesten, eller systemer som Ladekunden ikke har rett til å benytte.

3.8. Ladekunden skal behandle både Laderen og Ladeanlegget med tilbørlig aktsomhet.

 

4.  ANEOS ANSVAR FOR TJENESTEN

Ansvar for Tjenesten

4.1. Aneo har ikke ansvar for Ladeanlegget, Ladeanleggets tekniske stand, driftsstatus eller andre forhold knyttet til Ladeanlegget.

4.2. Aneo har ansvar for at Tjenesten fungerer i samsvar med Avtalen, herunder de nærmere spesifikasjoner for Tjenesten iht. Tjenestebeskrivelsen. Aneo garanterer ikke for at Tjenesten til enhver tid vil fungere uten forstyrrelser eller feil, men skal sørge for at feilretting som Aneo er ansvarlig for, gjøres innen rimelig tid.

4.3. Aneo har rett til å benytte underleverandør til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen.

4.4. Ladekunden plikter å varsle Aneo uten ugrunnet opphold ved mistanke om feil ved Tjenesten som Aneo svarer for. Se forøvrig punkt 8.2.

4.5.  Aneo forbeholder seg retten til å belaste Ladekunden for utbedring av feil som skyldes Ladekunden eller forhold som Ladekunden svarer for.

4.6.  Eierskap til Laderen påvirker ikke innholdet i Tjenesten.

 

Endring av Tjenesten

4.7. Aneo forbeholder seg rett til å foreta endringer i Tjenestebeskrivelsen samt disse Alminnelige Vilkår og øvrige betingelser for levering av Tjenesten. Slike endringer varsles med minst tretti (30) dagers varsel.

4.8. Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, samt endringer av våre Tilleggstjenester regnes ikke som endringer etter punkt 4.7.

 

Stenging av Tjenesten

4.9. Aneo kan umiddelbart og uten forutgående varsel helt eller delvis stenge Ladekundens tilgang til Tjenesten dersom offentlige myndigheter krever dette, eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker.

4.10.  Videre kan Aneo stenge tjenesten i nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, ved naturkatastrofer, krig, krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout eller alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester.

4.11.  Aneo skal så langt som mulig varsle Ladekunden om slik stenging i rimelig tid.

4.12. Stenging av Tjenesten som følge av forhold på Ladekundens side, reguleres av punkt 8.5.

 

5. PRIS

5.1. Pris for tjenesten følger av Bestillingen og Ladekundens valgte abonnement.

5.2. Aneo kan endre månedspris for abonnementet tilknyttet Tjenesten med 30 dagers varsel.

 

6.  FAKTURERING OG BETALING

6.1.  Betaling av Tjenesten gjøres via den til enhver tid gjeldende betalingsoperatør, for tiden Payex. Aneo står fritt til å endre betalingsoperatør og faktureringsintervall uten nærmere varsel.

6.2.  Ladekundens betalingsforpliktelse inntrer fra det tidspunkt Ladekunden gis faktisk tilgang til Tjenesten eller senest 14 dager Ladekunden har mottatt Lader, og påløper i det intervall som følger av Ladekundens Bestilling.

6.3.  Kostnader til etablering (herunder porto, installasjon mv.) kan påløpe ved Bestilling og belastes Ladekunden ved Bestillingen.

 

7.  VARIGHET OG OPPSIGELSE 

7.1.  Avtalen trer i kraft den dato Ladekunden bestiller Tjenesten.

7.2.  Avtalen kan sies opp av Ladekunden med en oppsigelsestid på én (1) måned regnet fra første dag i påfølgende fakturaperiode.

7.3.  Aneo kan bare si opp Avtalen dersom avtalen om levering av ladetjenester mellom Aneo og eier av parkeringsanlegget opphører eller termineres. Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første dag i påfølgende fakturaperiode etter oppsigelsen fant sted.

7.4. Dersom Aneo eier Laderen skal Ladekunden for egen regning returnere denne til Aneo senest 30 dager etter opphør av Avtalen. 

 

8.  KONTRAKTSBRUDD 

8.1.      Mangel:

Det foreligger mislighold dersom Aneo ikke leverer sin Tjeneste i samsvar med det Partene har avtalt, med mindre misligholdet skyldes forhold som Ladekunden eller Eieren bærer risikoen for ("Mislighold").

8.2. Reklamasjon:

Ladekunden plikter å varsle Aneo om feil eller mangler ved Tjenesten innen rimelig tid etter at Misligholdet ble, eller burde ha blitt, oppdaget ("Reklamasjon").

8.3.  Heving:

Hver av Partene kan heve Avtalen dersom en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, og misligholdet ikke skyldes forhold som kan lastes den annen Part, og som ikke er rettet 30 dager etter påkrav/hevingsvarsel fra den annen Part. Som vesentlig mislighold anses blant annet, men ikke begrenset til: a) manglende eller forsinket betaling på mer enn 30 dager; b) dersom Ladekunden gjør endringer på Laderen eller tilhørende utstyr; c) krenkelse av Aneo eller andres opphavsrett eller immaterielle rettigheter; d) misbruk av Tjenesten. Dersom Avtalen heves, plikter Ladekunden straks å innfri samtlige utestående forpliktelser ovenfor Aneo og forøvrig dekke Aneos tap som følge av misligholdet.

8.4.   Erstatning og ansvar:

Aneo er ikke erstatningsansvarlig for tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr som eies av Ladekunden eller tap som skyldes måten Ladekunden bruker tjenesten. Aneo er heller ikke ansvarlig for skader og tap som skyldes forhold ved Ladeanlegget eller handlinger foretatt av tredjeparter, herunder skader som følge av hærverk eller sabotasje. Aneos ansvar for Ladekundens tap er for ethvert tilfelle begrenset til Ladekundens direkte tap som skyldes mislighold ved leveranse ved Tjenesten, og Aneo kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, konsekvenstap, skade eller tap på andre gjenstander, tapte inntekter eller tap av kontrakter, herunder også tap som følge av at Ladeanleggseier ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Aneo. Erstatning etter dette punkt skal som hovedregel svares i form av forholdsmessig fradrag i prisen for Tjenesten og er i alle tilfeller oppad begrenset til månedsprisen innenfor den tidsperiode som misligholdet relateres til.

8.5.  Midlertidig Stans i Tjenesten som følge av Ladekundens mislighold:

Aneo rett til å stenge Ladekundens tilgang til Tjenesten dersom Ladekunden ikke har betalt utestående beløp innen én (1) uke etter at Ladekunden har mottatt varsel om stenging, eller dersom Ladekunden for øvrig opptrer i strid med gjeldende avtaleforpliktelser knyttet til Tjenesten. Gjenåpning forutsetter at utestående betalingsforpliktelser blir betalt, og eventuell avtalestridig bruk opphører. Aneo kan ikke holdes ansvarlig for tap eller merkostnader som Ladekunden har i forbindelse med stenging eller gjenåpning etter dette punkt.

 

9.  PERSONVERN OG TILGANG TIL KUNDEDATA 

9.1.  Aneos håndtering av Ladekundens personopplysninger skal til enhver til være i tråd med gjeldende regelverk. Informasjon om hvordan Aneo behandler personopplysninger er tilgjengelig via Aneos personvernerklæring: https://www.aneo.com/personvernerklaring/ som Ladekunden aksepterer ved inngåelsen av Avtalen.

9.2.  Partene skal ikke videreformidle de opplysninger som er mottatt fra den annen Part med mindre det følger av avtale, samtykke, opplysningene er offentlig tilgjengelige, har hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving e.l. der det er saklig grunn.

 

10.    EIERSKAP OG IMMATERIELLE RETTIGHETER   

10.1.  Inngåelse av Avtalen innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter. Aneo, eller Aneos underleverandører og eller partnere er eier av alle immaterielle rettigheter knyttet til Laderne og ladeanlegget forøvrig.

10.2.  Ved bruk av Tjenesten gis Ladekunden en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke overførbar, gjenkallelig tilgang til og rett til bruk av programvare som er utviklet av Aneo og/eller Aneos partnere. Enhver bruk skal skje i samsvar med Avtalen.

10.3.  Ladekunden har ikke under noen omstendighet rett til å kopiere, endre, modifisere eller skape avledede verk av noen del av Tjenesten, eller dekompilere, reversere, eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til Tjenesten, eller deler av denne, med mindre det er tillat i henhold til preseptorisk (ufravikelig) lov.

 

11.  OVERDRAGELSE AV AVTALE 

11.1.  Aneo kan fritt overdra Avtalen uten samtykke fra Ladekunden.

11.2.  Dersom Ladekunden ønsker å overdra Avtalen, kan dette kun skje etter skriftlig forhåndssamtykke fra Aneo.

 

12.  ANGRERETT

12.1.  Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, herunder ved telefonsalg eller salg over internett, har Ladekunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelse uten å oppgi noen grunn for dette, jf. angrerettloven. Dersom angreretten benyttes, skal et ferdig utfylt angrerettskjema sendes til: post.mobility@aneo.com

12.2.  Ved bruk av angreretten skal eventuelt mottatt Lader straks returneres til Aneo for Ladekundens kostnad. Dersom angreretten benyttes etter oppstart av Tjenesten, men før angrefristens utløp, skal Ladekunden betale for kostnader som er påløpt frem til det tidspunktet Aneo mottar melding om bruk av angreretten i henhold til punktet ovenfor. Dersom Ladekunden tar i bruk Tjenesten før angrefristens utløp anses dette som at Ladekunden uttrykkelig har bedt om oppstart av Tjenesten før utløpet av angrefristen jf. angrerettloven §§ 12 og 19.

12.3.  Dersom Aneo som følge av Ladekundens bestilling av Tjenesten har pådratt seg kostnader til klargjøring og installasjon skal også disse dekkes av Ladekunden.

12.4. Dersom Ladekunden bestiller, men ikke henter ut den bestilte Laderen fra utleveringsstedet, forbeholder Aneo seg retten til å fakturere Ladekunden for de direkte kostnader i forbindelse med utsendelsen og retur, med tillegg av et gebyr på NOK 400. Dette punkt kommer også til anvendelse uavhengig av om melding om angrerett er sendt eller ikke.

 

13. LOVVALG OG VERNETING

13.1.  Avtalen er underlagt norsk rett.

13.2. Tvister vedrørende Avtalen skal forsøkes løses ved forhandlinger. Dersom Partene ikke kommer til enighet ved forhandlinger, kan saken bringes inn for alminnelige domstoler.

13.3.  Partene vedtar Ladeanleggets beliggenhet som rett verneting.

ANEO DRIFT – DEL B – SÆRLIGE VILKÅR

 Enkelte Ladekunder har abonnementer og eller løsninger som inkluderer særlige vilkår ("Særlige vilkår"). Disse Særlige vilkår gjelder kun for de Ladekunder som har de beskrevne tjenestene/produktene inkludert i sin Avtale med Aneo.

Særlige vilkår kan endres og/eller suppleres innenfor de samme rammer som DEL A Alminnelige vilkår, men likevel slik at kun berørte Ladekunder varsles ved endringer og/eller suppleringer.

 

 1. UTKJØP AV LADER 
  • Dersom avtalen om drift av Ladeanlegget sies opp, og Ladekunden leier av Aneo, har Ladekunden rett til å kjøpe ut leid Lader. Utkjøpspris for Lader fås på forespørsel. Det skal inngås særskilt avtale om utkjøp av lader etter dette punkt.

2. ROLLOVER  

  • Rollover er en tilleggstjeneste som kan tilbys for enkelte abonnement.
  • Dersom Ladekunden har Rollover inkludert i sitt abonnement vil ubenyttet del av abonnementskvoten ("Rollover") bli overført til neste fakturaperiode. Dette gjelder også for ekstra kvoter som Ladekunden har kjøpt til sitt abonnement.
  • Maksimal tillat Rollover defineres av abonnementets gjeldende størrelse.
  • Dersom Ladekunden nedgraderer sitt abonnement, vil Ladekunden kunne miste ubenyttet andel av Rollover.
  • Rollover har ingen utløpsdato, men bruk av roll-over forutsetter at Ladekunden har et aktivt betalende abonnement.
 1. FRYSING AV TJENESTEN 
  • Enkelte Ladekunder med ladeabonnementspakker kan én gang per 12 måneders periode velge å fryse Tjenesten i inntil 3 fakturaperioder.
  • Frysing av tjenesten skal meddeles Aneo med én måneds varsel, og får virkning fra første dag i fakturaperioden etter varslingsfristen er utløpt.

 

Kontakt oss

Production environment