Pilotering av teknologi for utslippsfrie byggeplasser er ferdig – og her er resultatene!

Våren 2021 mottok et konsortiet bestående av Asker kommune, Nordic Booster og Aneo Build (tidligere Trønder Energi) støtte for å pilotere utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Prosjektet skulle teste ny teknologi, forretningsmodell og datainnsamling i en rekke delprosjekter. Etter to år er prosjektet ferdig – med mange spennende erfaringer og resultater!

Elektriske gravemaskiner i arbeid gjennom hele vinteren

Bygge- og anleggsbransjen møter stadig strengere krav knyttet til miljø og klimagassutslipp. Store deler av de direkte utslippene kommer fra maskiner og annet utstyr i byggeperioden. Gjennom fire delprosjekter har Enova-piloten testet ut drift av elektriske anleggsmaskiner og mobile ladeløsninger. To ulike entreprenører har fått teste disse løsningene i sine prosjekter. 

Manglende erfaringsgrunnlag for å planlegge prosjektene

Ved innfasing av elektriske maskiner i prosjekter øker både det totale energibehovet og effektbehovet på bygge- eller anleggsplassen. Å ta i bruk nye maskiner og ny teknologi er ekstra krevende når det finnes lite data å basere seg på. Det har vært og er et tydelig behov av ny kompetanse og erfaring for å kunne planlegge og dimensjonere kommende prosjekter. Oppbygging av et slikt erfaringsgrunnlag kan gjøre planlegging og logistikk lettere. Det kan igjen bidra til blant annet å unngå driftsstans og andre fordyrende forsinkelser. Dette var bakgrunnen til at Enova-prosjektet blant annet ønsket å skaffe reell data på hvordan nye maskiner og løsninger påvirker energiforbruket i prosjekter.

Effektbehov og energiforbruk – begge øker!

Prosjektdeltakerne har i underkant av to år samlet nøkkelinformasjon fra alle delprosjektene i piloten. Denne dataen har blitt analysert for å kunne gjøre det lettere å planlegge fremtidige utslippsfrie prosjekter. Totalt har de elektriske gravemaskinene fra de fire delprosjektene hatt et samlet energiforbruk på rundt 145 000 kWh. Dette tilsvarer et årlig gjennomsnittlig forbruk fra om lag ni husholdninger. Dette forbruket er en ren økning i det totale energiforbruket, da dette i tradisjonelle prosjekter ville kommet fra fossile kilder, og ikke elektrisitet.

Videre ser vi at effekttoppen i prosjektet har vært på over 300 kW. Dette er når 2 stk elektriske gravere lynlades samtidig, i tillegg til annet tilkoblet utstyr på byggeplassen. Effekten er viktig å følge med på, da dette ofte er den begrensende faktoren i et strømnett.

Prosjektet har unngått direkte utslipp i byggefasen gjennom å kutte dieselforbruk fra maskinene. Til sammen har delprosjektene spart rundt 130 tonn CO2-ekvivanter fra atmosfæren. For å sammenligne er dette like mye som rundt 81 biler slipper ut i løpet av ett helt år!
Lading av elektrisk gravemaskin i kulden!

Ny terminologi på utslippsfrie byggeplasser

Når det utvikles nye måter å arbeide på kreves det også innføring av et nytt og spesialisert vokabular. For mange er det krevende å forholde seg til nye ord og uttrykk. Denne språklige utviklingen er avgjørende da den inneholder nyansene og detaljene i de nye teknologiene, og fremmer effektiv kommunikasjon blant fagfolk i bransjen. Dette er like viktig for både bestillere og utførere. Å lære dette nye vokabularet er utfordrende både grunnet den raske innovasjonstakten og kompleksiteten i endringene fra nye fagområder. Vi har derfor samlet de begrepene vi mener det er viktigst å forstå i overgangen fra fossilt til elektrisk.

Viktige ord og uttrykk

Prosjektrapport

Interessert i å bruke data til å planlegge ditt neste prosjekt? Her kan du laste ned en rapport med data og erfaringsgrunnlag fra pilotprosjektene.

Last ned rapporten her!
Production environment