Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan jobber vi med bærekraft?

Ambisiøse klimamål krever konkrete og effektive tiltak. Aneo Build vil i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen sørge for å nå klimamålene innen 2030!

Lønnsom og rask elektrifisering

Vi i Aneo Build vil bidra til at nullutslippssamfunnet realiseres innen 2030! Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom en raskere og lønnsom elektrifisering av bygge – og anleggsbransjen. Dette vil vi få til ved å levere en helhetlig tjenesteløsning med grønn infrastruktur, skreddersydd hver enkelt kundes behov.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere klimautslippet, både innenfor og utenfor byggegjerdet. Tjenesteløsningen tilrettelegger for at kunder kan beholde fokus på sin kjernekompetanse samtidig som de imøtekommer myndighetenes krav om utslippskutt. Aneo Build bidrar til å skifte ut fossile energikilder med renere og mer klimavennlige kilder og sørger for god dokumentasjon og rapportering i prosessen.

Forutsigbarhet i forhold til pris og leveranse vil bli avgjørende for å lykkes med elektrifiseringen

Bygge- og anleggsbransjen er Norges nest største næring. Totalt bidrar bransjen, direkte og indirekte, til rundt 15% av de samlede klimagassutslippene. Ifølge tall fra SSB slipper bygge- og anleggsvirksomheten ut i overkant av 2 millioner tonn CO2 årlig. Videre er det en bransje i sterk vekst som håndterer svært energikrevende prosesser.

I tråd med Norges ambisiøse klimaforpliktelser, stilles det krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser innen 2030. Dette krever rask respons og konkrete tiltak. Aktører i bransjen er presset på pris; forutsigbarhet i forhold til pris og leveranse er derfor avgjørende for å lykkes med elektrifiseringen. Ved at vi tar et helhetlig ansvar for energi- og ladeinfrastruktur, kan vi sørge for at de energikrevende komponentene blir driftet optimalt og i tråd med prosjektets fremdriftsplan.

Helelektriske bygge- og anleggsplasser er ett nytt marked. Derfor fokuserer vi på å dele erfaringer og kontinuerlig lære av, og i samarbeid med aktørene i bransjen. Vår ambisjon er å være en ledende aktør innen elektrifisering av byggeplasser og å være en rådgiver for byggherrer og entreprenører. Det skal vi gjøre gjennom å levere markedets mest driftssikre, fleksible og bærekraftige tjenesteløsning.

Vi ønsker å tilrettelegge for bransjens viktige bidrag til klimautfordringene. Sammen med bygg- og anleggsbransjen vil vi bidra til å realisere målet om utslippsfrie byggeplasser.

Se våre utvalgte mål og delmål og hvordan vi jobber for å nå de!

7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

9. Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

12. Hvordan din bedrift kan sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom sirkulær økonomi.

13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Production environment