Hvordan jobber vi med bærekraft?

Ambisiøse klimamål krever konkrete og effektive tiltak. Aneo Build vil i samarbeid med bygge- og anleggsbransjen sørge for å nå klimamålene innen 2030!

Lønnsom og rask elektrifisering

Vi i Aneo Build skal bidra til at nullutslippssamfunnet realiseres innen 2030 gjennom en raskere og lønnsom elektrifisering av bygg-og anleggsbransjen. 

Daglig jobber vi med å redusere klimautslippet, både innenfor og utenfor byggegjerdet. Vår tjenesteløsning tilrettelegger for at kunder kan beholde fokus på sin kjernekompetanse samtidig som de imøtekommer myndighetenes krav om utslippskutt frem til 2030. 

Med en helhetlig tjenesteløsning med grønn infrastruktur –  skreddersydd hver enkelt kundes behov – er målet at elektriske anleggsmaskiner blir den nye normalen.

Vi i Aneo Build bidrar til å skifte ut fossile energikilder med renere og mer klimavennlige kilder, og sørger for god dokumentasjon og rapportering i prosessen.

Forutsigbarhet i forhold til pris og leveranse er avgjørende for å lykkes med elektrifiseringen

Bygge- og anleggsbransjen er Norges nest største næring. Totalt bidrar bransjen, direkte og indirekte, til rundt 15% av de samlede klimagassutslippene. I

følge tall fra SSB slipper bygge- og anleggsvirksomheten ut i overkant av 2 millioner tonn CO2 årlig. Samtidig er det en bransje i sterk vekst som håndterer svært energikrevende prosesser.

I tråd med Norges ambisiøse klimaforpliktelser, stilles det krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser innen 2030.

Dette krever rask respons og konkrete tiltak. Aktører i bransjen er presset på pris; forutsigbarhet i forhold til pris og leveranse er derfor avgjørende for å lykkes med elektrifiseringen. 

Ved at vi tar et helhetlig ansvar for energi- og ladeinfrastruktur, sikrer vi at de energikrevende komponentene blir driftet optimalt og i tråd med prosjektets fremdriftsplan.

Helelektriske bygge- og anleggsplasser er ett nytt marked. Derfor fokuserer vi på å dele erfaringer og kontinuerlig lære av, og i samarbeid med aktørene i bransjen.

Vår ambisjon er å være en ledende aktør innen elektrifisering av byggeplasser og å være en rådgiver for byggherrer og entreprenører. Det skal vi gjøre gjennom å levere markedets mest driftssikre, fleksible og bærekraftige tjenesteløsning.

Vi tilrettelegger for bransjens viktige bidrag til klimautfordringene. Sammen med bygg- og anleggsbransjen vil vi bidra til å realisere målet om utslippsfrie byggeplasser.

Utvalgte mål og delmål – slik jobber vi med å nå de

Lønnsomt å møte klimakravene?

I 2030 skal de fleste bransjer og næringer i Norge bli utslippsfrie i overgangen mot nullutslippssamfunnet i 2050. Bygge- og anleggsbransjen er ikke et unntak, og ambisjonsnivået er høyt. Her en kjapp oversikt over hvilke krav som må oppfylles for å komme i mål, og hvorfor det kan lønne seg.

Les mer om klimakravene som kommer
Production environment