Ny risikoprofil i utslippsfrie prosjekter

Markedet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har utviklet seg raskt. I mange av landets store byer består en stadig større andel av prosjektene av nullutslippsmaskiner og energiinfrastruktur. Dette har ført til at helt ny teknologi har blitt tatt i bruk.

Hva betyr dette for sikkerheten i prosjektene? For at byggherrer og entreprenører ikke skal påta seg høyere risiko ved bruk av nullutslippsteknologi kreves det ekstra sikkerhetstiltak fra leverandørene av slike løsninger.

Nullutslippsmaskiner, batterier og annen teknologi på utslippsfrie byggeplasser

Hva slags ny type teknologi ser vi i utslippsfrie prosjekter i dag? Nullutslippsmaskinene som finnes på det norske markedet i dag, er i stor grad batterielektriske maskiner. Disse gravemaskinene har i de fleste tilfeller ikke nok batterikapasitet til å vare hele arbeidsdagen. Derfor er det i mange prosjekter både batterielektriske maskiner og lynladeinfrastruktur. Produktene består av kommersialiserte komponenter av høyere teknologimodenhetsgrad, som batterisystemer og hurtigladeteknologi, men det er sammenstillingen og bruken av komponentene som gjør teknologien innovativ.

Sikkerhet på dagsordenen

Sikkerhet i forbindelse med utslippsfrie byggeplasser har blitt omtalt i økende grad. Våren 2022 kom Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) ut med en rapport som så på bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med elektriske tennsystemer. Arbeidsgruppen for denne analysen ble igangsatt på bakgrunn av flere bekymringsmeldinger fra aktører i bransjen. Rapporten som ble utgitt vurderer først og fremst bruken av elektriske maskiner ved sprengningsarbeid. Men også i prosjekter der det ikke skal sprenges er det viktig å være klar over eventuell risiko batterier og annen kraftelektronikk kan medføre. Dette er et viktig fokusområde for oss i Aneo Build, for å sørge at vi til enhver tid kan garantere kunden at de har den tryggeste løsningen på markedet.

Våre prosjektledere tar mange grep for å sørge for at ny teknologi er trygt og etterlever HMS

ROS-analyse Kartlegge uønskede hendelser og tiltak for å minimere risiko for at disse oppstår
Digital opplæring Opplæringskurs i app rundt sikkerhetsrutiner og trygg bruk av ladere
Fysisk opplæring Opplæring på site ved prosjektoppstart med gjennomgang og demonstrasjon av utstyr
Jording Ved prosjektoppstart jordes produktene for å forhindre strømgjennomgang
Adgangskontroll Rangert adgang og tilgang på alle våre produkter
Overvåkning Kontinuerlig overvåkning av driftsparametere og alarmer
Kontroll og service Jevnlige kontroller on-site og mellom prosjekter
Brannøvelser Gjennomfører brannøvelser med entreprenører og byggherrer etter ønske

Brannsikkerhet i utslippsfrie prosjekter

Det vil bli behov for mer byggestrøm enn tidligere når diesel erstattes med elektrisk energi. Elektriske komponenter har lenge vært en del av byggeplasser, men det vil nå være større fokus på brannsikkerhet knyttet til batterier. Regelverk for å øke sikkerheten er fortsatt under utvikling, men vi har allerede iverksatt flere tiltak for å sikre at våre produkter holder det som kreves for en sikker arbeidshverdag. Vi utfører internkontroller av eget utstyr med jevne mellomrom for å være føre var for skader som kan oppstå.

Hva gjør Aneo Build for å sikre sikkerheten i utslippsfrie prosjekter?

Aneo Build er en elektrifiseringspartner for bransjen som tar ansvar for sikkerheten under transport, plassering og bruk av ladeinfrastruktur. Vi bidrar derfor ikke bare til å finne de riktige løsningene, men også med at dette utstyret skal være driftssikkert og trygt. Gjennom forprosjekteringsfasen gjennomfører vi en ROS-analyse, som blir levert til kunde ved prosjektoppstart. Analysen er en risikovurdering av uønskede hendelser som kan oppstå ved bruk av ladeløsninger til de elektriske maskinene. Videre tar analysen for seg hvilke tiltak vi gjør for å minimere denne risikoen. Videre består vår produktportefølje av kompakte container løsninger, som alle er brannisolert med mulighet for kobling for brannslange.  

Opptatt av sikkerhet?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi hensyntar sikkerhet i våre produkter eller løsninger? 

Ta gjerne kontakt med oss her!
Production environment